Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie oraz Ośrodków Badawczych ING PAN w Krakowie i Wrocławiu


Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6978700 , fax. 022 6206223
 • Data zamieszczenia: 2012-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
  ul. Twarda 51/55 51/55
  00-818 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6978700, fax. 022 6206223
  REGON: 00032634500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie oraz Ośrodków Badawczych ING PAN w Krakowie i Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nieużywanego, nie regenerowanego uprzednio, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie z podziałem zamówienia na 6 części oraz w następującej ilości i asortymencie: Część I - Dostawa sprzętu komputerowego - Warszawa - obejmuje dostawę: 1) 1 komputera stacjonarnego zgodnego z opisem z pkt. I.1 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.1); 2) 1 komputera stacjonarnego zgodnego z opisem z pkt. I.2 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.2); 3) 1 komputera stacjonarnego zgodnego z opisem z pkt. I.3 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.3); 4) 3 komputerów stacjonarnych zgodnego z opisem z pkt. I.4 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.4); 5) 1 drukarki laserowej kolorowej zgodnej z opisem z pkt. III.1 załącznika nr 1 do SIWZ (typ III.1); 6) 2 urządzeń wielofunkcyjnych zgodnych z opisem z pkt. III.2 załącznika nr 1 do SIWZ (typ III.2); 7) 1 skanera płaskiego zgodnego z opisem z pkt. III.3 załącznika nr 1 do SIWZ (typ III.3); 8) wyposażenia dodatkowego (zestaw nr 1) zgodnego z opisem i ilością z pkt. IV.1 załącznika nr 1 do SIWZ. Część II - Dostawa sprzętu komputerowego - Kraków - obejmuje dostawę: 1) 1 komputera stacjonarnego - stacji roboczej zgodnej z opisem z pkt.I.5 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.5); 2) 1 komputera stacjonarnego zgodnego z opisem z pkt. I.6 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.6); 3) 1 komputera stacjonarnego z 2 monitorami, zgodnego z opisem z pkt. I.7 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.7); 4) 4 komputerów stacjonarnych zgodnych z opisem z pkt. I.8 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.8); 5) 1 komputera stacjonarnego zgodnego z opisem z pkt. I.9 załącznika nr 1 do SIWZ (typ I.9); 6) 1 komputera przenośnego/laptopa zgodnego z opisem z pkt. II.1 załącznika nr 1 do SIWZ (typ II.1); 7) 1 komputera przenośnego/laptopa zgodnego z opisem z pkt. II.2 załącznika nr 1 do SIWZ (typ II.2); 8) 1 komputera przenośnego/laptopa zgodnego z opisem z pkt. II.3 załącznika nr 1 do SIWZ (typ II.3); 9) 1 monitora zgodnego z opisem z pkt. III.4 załącznika nr 1 do SIWZ (typ III.4); 10) 1 monitora zgodnego z opisem z pkt. III.5 załącznika nr 1 do SIWZ (typ III.5); 11) 2 monitorów zgodnych z opisem z pkt. III.6 załącznika nr 1 do SIWZ (typ III.6); 12) Wyposażenia dodatkowego (zestaw nr 2) zgodnego z opisem i ilością z pkt. IV.2 załącznika nr 1 do SIWZ. Część III - Dostawa sprzętu komputerowego - Wrocław - obejmuje dostawę: 1) 1 komputera przenośnego/laptopa zgodnego z opisem z pkt. II.4 załącznika nr 1 do SIWZ (typ II.4); 2) wyposażenia dodatkowego (zestaw nr 3) zgodnego z opisem i ilością z pkt. IV.3 załącznika nr 1 do SIWZ. Część IV - Dostawa oprogramowania - Warszawa - obejmuje dostawę oprogramowania zgodnego z opisem i ilością z pkt. V.1 załącznika nr 1 do SIWZ; Część V - Dostawa oprogramowania - Kraków - obejmuje dostawę oprogramowania zgodnego z opisem i ilością z pkt. V.2 załącznika nr 1 do SIWZ; Część VI - Dostawa oprogramowania - Wrocław - obejmuje dostawę oprogramowania zgodnego z opisem i ilością z pkt. V.3 załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć razem z urządzeniami pełen komplet kabli potrzebnych do pełnofunkcjonalnej pracy urządzeń. Wykonawca dostarczy towar do wyznaczonych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego pomieszczeń, znajdujących się w zależności od części zamówienia: 1) Dla części I i IV zamówienia - Instytut Nauk Geologicznych PAN ul. Twarda 51/55, 00 - 818 Warszawa, 2) Dla części II i V zamówienia - Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie ul. Senacka 1, 31 - 002 Kraków, 3) Dla części III i VI zamówienia - Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy we Wrocławiu ul. Podwale 75, 50 - 449 Wrocław - w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym. Koszty transportu towaru oraz obowiązek należytego zabezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany towaru uszkodzonego w trakcie transportu na wolny od wad. W terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru i jego instalacji będzie on sprawdzany pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym pod względem wad jawnych. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który zobowiązany będzie do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia, w którym informacja ta została mu przekazana. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy co najmniej 36 miesięcznej gwarancji door to door na komputery stacjonarne, przy czym Wykonawca powinien zagwarantować przedłużenie lub odnowienie okresu gwarancyjnego o co najmniej 12 miesięcy na każdą cześć sprzętu wymienioną z powodu awarii bądź usterki stwierdzonej w okresie gwarancyjnym, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy co najmniej 36 miesięcznej gwarancji door to door na komputery przenośne, monitory, drukarki/urządzenia wielofunkcyjne i skaner, a na pozostałe urządzenia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Reakcja Wykonawcy, tj. w szczególności uzgodnienie terminu naprawy lub odpowiedź na pisemne (faksem) zgłoszenie usterki nie powinna być dłuższa niż 24 godzin (od poniedziałku do piątku). Wykonawca powinien zagwarantować usunięcie awarii sprzętu w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Ilekroć w treści SIWZ, a także w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. posiadające wszystkie cechy i właściwości użytkowe nie gorsze od wymaganych, zachowujące bezwzględnie wymagane normy, konstrukcje, parametry i standardy. Wskazanie w SIWZ przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Dodatkowo, oryginalne nazewnictwo lub symbolika podane zostały w celu przybliżenia Wykonawcom sposobu poprawnego przygotowania składanych ofert. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTY JEST W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ing.pan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf