Wykonanie projektów budowlano wykonawczych dróg leśnych i dojazdu pożarowego na terenie Nadleśnictwa Legnica wraz z uzyskaniem warunków zabudowy i pozwolenia na budowę


Nadleśnictwo Legnica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Pawicka 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8767020, 8767021 , fax. 076 8767020
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Legnica
  ul. Pawicka 4 4
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8767020, 8767021, fax. 076 8767020
  REGON: 93102397728001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?tpe=legnica
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów budowlano wykonawczych dróg leśnych i dojazdu pożarowego na terenie Nadleśnictwa Legnica wraz z uzyskaniem warunków zabudowy i pozwolenia na budowę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia : 1. Wykonanie projektu drogi leśnej w Leśnictwach: Zimna Woda i Karczewiska przebiegającej przez oddziały leśne: 177, 176, 157, 156, 155, 131, 130, 129; powiat Lubin. Długość drogi leśnej ok. 3131,0 m. Droga leśna nr G050302L 2. Wykonanie projektu drogi leśnej w Leśnictwie Karczewiska przebiegającej przez oddziały leśne: 234, 233, 218, 213, 201, 200, 189, 190; powiat Lubin. Długość drogi leśnej ok.3056,0 m. Droga leśna nr G130318L i nr G000316L. 3. Wykonanie projektu dojazdu pożarowego nr 16 w Leśnictwie Dobrzejów przebiegającego przez oddziały leśne: 298, 297, 296, 295, 294; powiat Legnica. Dojazd pożarowy położony na obszarze Natura 2000. Długość dojazdu pożarowego ok.1895,0 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1600,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?tpe=legnica
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf