Modernizacja hallu na parterze budynku Melioracji pl. Grunwaldzki 24 - Etap 2 (Sprawa nr RAP.272.126.2012)


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3283576, 3205496 , fax. 071 3283576
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25/27 25/27
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3283576, 3205496, fax. 071 3283576
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja hallu na parterze budynku Melioracji pl. Grunwaldzki 24 - Etap 2 (Sprawa nr RAP.272.126.2012)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, pn. Modernizacja hallu na parterze budynku Melioracji pl. Grunwaldzki 24 - Etap 2. Hol znajduje się na parterze budynku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego. Obiekt zlokalizowany jest we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim 24. Projekt wnętrza holu głównego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - przedstawia zakres prac modernizacyjnych do wykonania, który został podzielony na dwa etapy. I Etap robót modernizacji hallu został zrealizowany i zakończony w osiach od 6 do 11. II Etap przewiduje wykonanie prac w części holu strona w osiach od 1 do 6 rysunek nr 1 Rzut podstawowy. Stan istniejący przed remontem: stolarka drzwiowa - ościeżnice stalowe, skrzydła drzwiowe płycinowe, stolarka okienna wymieniona na nową z PCV w kolorze białym, ściany pokryte powłoką malarską w kolorze białym, oraz miejscami obłożone panelami drewnianymi, oraz panelami ściennymi PCV, duże słupy konstrukcyjne pokryte płytkami mozaikowymi, sufit pokryty powłoką malarską w kolorze białym, miejscowo obudowany panelami drewnianymi, podłoga wyłożona mozaiką podłogową, w dużej części uszkodzona. Remont przeprowadzony będzie bez ingerencji w układ konstrukcyjny całego budynku i obejmuje: Prace demontażowe:demontaż całej posadzki w holu i portierni, demontaż paneli drewnianych oraz z PCV na ścianach, demontaż wszystkich sufitów obniżonych w holu , łącznie z obudowami z paneli drewnianych, demontaż parapetów podokiennych na portierni, demontaż ościeżnicy drzwiowej wraz z oknem nad drzwiami w lewym holu, demontaż ściany działowej w portierni, poszerzenie otworu drzwiowego do szerokości 90 cm w lewym holu, demontaż wyposażenia portierni - mebli, opraw oświetleniowych, demontaż gablot informacyjnych w holu. Wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych budowlanych. Wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych elektrycznych: zasilanie i instalacji oświetleniowej. Wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych dla multimediów. Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z wnękami na oświetlenie zgodnie z projektem obniżonych o 15 i 30 cm od konstrukcji nośnej stropu. Rozwiązanie kolorystyczne ścian zostało oparte na dwóch tonacjach barwnych: bordowej, stanowiącej akcent kolorystyczny, oraz jasnej szarości, którą pokryta jest zasadnicza część ścian. Wszystkie płaszczyzny istniejących ścian, które będą pokryte farbą, oczyścić, odkurzyć, umyć oraz odtłuścić. Ściany oraz podłogi hollu wyłożone zostaną okładziną z kamienia - granit w kolorze Queen Yellow o wym. 60 x 60 cm x 2,5cm. Wymiana drzwi p. poż. w osi 2 zgodnie z ekspertyzą Straży Pożarnej, pozostałe drzwi drewniane będą pomalowane na kolor biały. Wykonanie robót wykończeniowych. W portierni wszystkie ściany zostaną wyrównane i pokryte gładzią oraz pomalowane farbą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf