REMONT OŚMIU KANAŁÓW NAJAZDOWYCH W BUDYNKU NR 65 W OPOLU PRZY UL. DOMAŃSKIEGO 68


Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 765 68 42 , fax. 071 765 68 44, 765-68-02
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 765 68 42, fax. 071 765 68 44, 765-68-02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT OŚMIU KANAŁÓW NAJAZDOWYCH W BUDYNKU NR 65 W OPOLU PRZY UL. DOMAŃSKIEGO 68
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.: Remont 8 kanałów najazdowych w budynku nr 65 w JW. 1907 w Opolu przy ul. Domańskiego 68. Zakres robót ujętych w Specyfikacji Technicznej. Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie zadania, zgodnie z przedmiotem specyfikacji określonym w punkcie 1.1: 1.4.1. Roboty budowlane -kanały najazdowe. 1.Roboty ziemne. 2.Roboty rozbiórkowe kanałów najazdowych wraz płytą naprowadzającą i posadzką. 3.Wykonanie zbrojenia ze stali A-III N(B500SP) konstrukcji żelbetowej kanałów. 4.Wykonanie konstrukcji żelbetowej z betonu C25/30 W-8, kanałów najazdowych szt.8 5.Izolacja pow. ścian. 6.Wykonanie posadzki zacieranej mechanicznie z betonu C20/25 gr. 20 cm zbrojonej włóknami stalowymi układanej na folii HDPE oraz uszczelnienie środkiem np. Penetron lub równoważny. 7. Demontaż technologiczny istniejącej kraty stalowej rozgradzającej pomieszczenia warsztatu wraz ponownym jej osadzeniem i ew. uzupełnieniem ubytków wraz z malowaniem nawierzchniowym. 1.4.2. Instalacja kanalizacji odwodnienia kanałów. 1. Budowa instalacji kanalizacji odwodnienia z rur PCV ?160. 2. Montaż wpustów w kanałach. 3. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV ?160. 4. Montaż separatora. 5. Montaż przepompowni. 1.4.3. Instalacja wentylacji nawiewnej do kanałów. 1. Demontaż istniejącego układu. 2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I. 3. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I. 4. Przewody z rur PVC. 5. Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A. 6. Regulatory przepływu powietrza. 7. Nawiewniki. 8. Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne . 9. Wentylator nawiewny kanałowy wraz z osprzętem. 10.Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń z elem. 11.Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem. 12.Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i okrągłym. 13.Izolacja kanałów stalowych o grub. i 50 mm z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej. 14.Izolacja kanałów PVC o grub. 15 cm z obsypki z żuzla. 15.Próba i uruchomienie układów wentylacyjnych. 1.4.4. Instalacja elektryczna. 1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. 2. Wykonanie przepustów, trasowanie i montaż rur przepustowych i tras kablowych. 3. Układanie przewodów instalacji elektrycznych w wykonanych trasach. 4. Montaż rozdzielni elektrycznej. 5. Montaż osprzętu (łączniki, gniazda,) i opraw oświetleniowych i detektorów tlenku węgla. 6. Montaż modułu sterującego systemu detekcji tlenku węgla. 7. Wykonanie prób i pomiarów oraz uruchomienie instalacji elektrycznej. 1.5 Roboty towarzyszące i tymczasowe 1. Organizacja komunikacji do remontowanej części budynku. 2. Usunięcie gruzu z rozbieranych elementów konstrukcji kanałów i posadzki, instalacji. 4. Transport i koszt składowanie gruzu. 5. Organizacja zaplecza budowy (kontener biurowy i socjalny, WC typu TOI-TOI). 6. Wydzielenie strefy bezpieczeństwa poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą wraz z tablicami ostrzegawczymi. 7. Odwodnienie technologiczne wykopów. 8. Roboty geodezyjne/pomiarowe. 9. Wykonanie pomostów nad wykopami. 10. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. 11. Oznakowanie robót. 12. Dowóz materiału do zasypki wykopów. 13. Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 14. Wyłączenie istniejącej rozdzielni R5 na czas wpięcia WLZ do projektowanej rozdzielni RK. 15. Umocnienie ścian wykopów 16. Próby szczelności instalacji 17. Pomiary instalacji elektrycznych Roboty towarzyszące i tymczasowe nie podlegają oddzielnej zapłacie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452620001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 21 600,00 zł. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 29.08.2012 r. do godz. 10.00. 3.Wadium w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia - 29.08.2012 r. do godz. 10.00. Niespełnienie w/w warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24.2 pkt 2 Ustawy). 4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 78 1010 1674 0030 7213 9120 1000, z dopiskiem wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na remont ośmiu kanałów najazdowych w budynku nr 65 w Opolu przy ul. Domańskiego 68. 5.Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 3.6.7. SIWZ. 6.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 3.6.7., który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 12.Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf