wybór Wykonawcy prac przedwdrożeniowych pomysłów innowacyjnych wybranych w I etapie Konkursu CEBBIS


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 460 36 88 , fax. 22 460 37 18
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  ul. Wołoska 7 7
  02-675 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 460 36 88, fax. 22 460 37 18
  REGON: 00674641000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arp.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wybór Wykonawcy prac przedwdrożeniowych pomysłów innowacyjnych wybranych w I etapie Konkursu CEBBIS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W pierwszym etapie Konkursu CEBBIS wybrano następujące projekty innowacyjne: Zadanie Nr 1: Przygotowanie innowacyjnego prototypu krążka międzykręgowego (dysku) kręgosłupa człowieka Wnioskodawca: Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Opis Zadania Dysk kręgosłupa (krążek międzykręgowy) pełni funkcję amortyzatora kręgosłupa i zapewnia mu ruchomość (jak łożysko ślizgowe) tzn. umożliwia zginanie, prostowanie, ruchy boczne i obrotowe. Z wiekiem lub w wyniku przeciążeń przy pracy fizycznej elastyczność krążka maleje i mogą wystąpić jego uszkodzenia powodujące utratę funkcjonalności (dyskopatia). Wnioskodawca planuje opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej generacji mobilnego implantu krążka międzykręgowego kręgosłupa człowieka. Oczekiwana społecznie koncepcja wyrobu jaka powstanie, jest zintegrowana z innowacyjną metodą wytworzenia implantu przy wykorzystaniu technologii szybkiego prototypowania (RP - Rapid Prototyping). Istotna zaletą i innowacyjnością zastosowanego procesu projektowo-wytwórczego jest komputerowe wspomaganie w systemach CAD/RP. Współpracujące ze sobą aplikacje pozwalają na optymalne modelowanie koncepcyjne i szybkie wykonanie rzeczywistego modelu funkcjonalnego z trwałych materiałów. Zastosowanie wymienionych technik komputerowych ma pozwolić na opracowanie innowacyjnego rozwiązania produktu w możliwie krótkim czasie. Dzięki tej metodzie zostaną uzyskane dokładne i funkcjonalne prototypy. W trakcie realizacji projektu przewiduje się wytworzenie modeli funkcjonalnych implantu za pomocą dwóch metod szybkiego prototypowania. W tym celu w pierwszej fazie zostanie wykorzystana technologia FDM (Fused Deposition Modeling - wytłoczne osadzanie przetopionego materiału) lub 3DP (3D - Printing sklejanie proszków ciekłym lepiszczem). Przewiduje się wytworzenie prototypowych modeli uwzględniających zarówno cechy anatomiczne człowieka, jak i przypadki patologiczne. Prototypy te po weryfikacji pozwolą następnie na wykonywanie wyrobów w technologii RP - SLM (selektywne stapianie laserowe). Przeprowadzenie cyklu warsztatów ilustrujących proces przygotowania do wdrożenia oraz opracowanie raportu z przebiegu prac przedwdrożeniowych będą stanowić niezbędne uzupełnienie projektu. Zadanie Nr 2 Opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji statycznych zaworów balansowych oraz armatury staliwnej zaporowej przez ZETKAMA S.A. Wnioskodawca: ZETKAMA S.A. Ścinawka Średnia Opis projektu W momencie wdrażania nowych produktów do produkcji i asortymentu poza odpowiednią technologią niezbędne jest również odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie produkcji pod względem jej efektywności i zapewnienia jakości. Program produkcji ZETKAMA S.A. jest programem skomplikowanym ze względu na bardzo szeroki zakres i różnorodność produkowanych detali co powoduje, iż zarządzanie systemami produkcyjnymi w ZETKAMA S.A. jest zadaniem trudnym. Wdrożenie nowych produktów przy zachowaniu optymalnej efektywności ich produkcji zwiększa jedynie zakres i różnorodność dotychczasowego programu produkcyjnego, a tym samym zwiększa trudność w zarządzaniu i utrzymaniu optymalnych efektywnościowo i jakościowo procesów. Dlatego też aby wdrożenie nowych produktów było skuteczne i aby nowe produkty miały szansę odniesienia sukcesu rynkowego i mogły skutecznie konkurować niezbędne jest wdrożenie technik pozwalających na optymalizację procesów produkcyjnych pod kątem kosztowym a w zasadzie oszczędnościowym. Z szeregu różnego rodzaju technik optymalizacji produkcji zostały wybrane techniki i narzędzia Lean Manufacturing ze względu na skuteczność i nowoczesność ich rozwiązań. Celem projektu jest reorganizacja procesów produkcyjnych (obróbczych, montażowych i logistycznych) wraz z możliwością zaprojektowania i wdrożenia produkcyjnej linii produkcyjnych zamiast gniazd produkcyjnych z wykorzystaniem metod Lean Manufacturing takich jak: 5S, System Ssący kanban, SMED - redukcja czasów przezbrojeń, TPM - optymalne zarządzenia utrzymaniem parku maszynowego oraz KAIZEN - ciągłe doskonalenie. Skutkiem projektu powinno być efektywne zmniejszenie kosztów produkcji, zmniejszenie czasu L/T, poprawa elastyczności produkcji przy zachowaniu wysokiej jakości produkowanych detali. W ramach przygotowań do wdrożenia Lean Manufacturing zostaną oszacowane w procentach, możliwe do osiągnięcia wybrane parametry produkcji takie jak: - redukcja czasów jednostkowych poszczególnych operacji technologicznych, - redukcja czasów przezbrojeń maszyn, - redukcja czasów magazynowych. W trakcie projektu zostanie opracowany nowy model organizacji produkcji, którego wdrożenie umożliwi uzyskanie osiągnięcie powyższych parametrów. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zrealizować następujące zadania związane z ww. projektami innowacyjnymi: Zakres Zadania Nr 1: Wykonanie prac przedwdrożeniowych innowacyjnego prototypu krążka międzykręgowego (dysku) kręgosłupa człowieka dla Instytutu Obróbki Plastycznej - INOP z wykorzystaniem metody Szybkiego Prototypowania (Rapid Prototyping) _________________________________________________________________________ 1. Prezentacja problemu. Analizy wstępne i możliwe rozwiązania (droga od pomysłu do możliwych realizacji). 2. Wykonanie modeli koncepcyjnych krążka międzykręgowego przy wykorzystaniu systemów CAD/RP (3 komplety w technologii 3DP). 3. Wykonanie modeli funkcjonalnych w technologii FDM - Fused Deposition Modelling (wytłoczne osadzanie przetopionego materiału) lub 3DP (3D - Printing sklejanie proszków ciekłym lepiszczem) - 3 komplety. 4. Wytworzenie partii prototypowych modeli uwzględniających zarówno cechy anatomiczne człowieka jak i najczęściej spotykane przypadki patologiczne (3 komplety w technologii SLM). 5. Przygotowanie materiałów do prezentacji audiowizualnych pokazujących proces przygotowania i wykonania prototypów przy wykorzystaniu technologii generatywnych. 6. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-doradczych na powyższy temat. 7. Opracowanie raportu ewaluacyjnego zawierającego analizę przebiegu i wyników prac przedwdrożeniowych pod kątem ich wykorzystania do koncepcji budowy centrum (ośrodka) usług pro-innowacyjnych. Podsumowanie wyników i rekomendacje. Zakres Zadania Nr 2: Opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji statycznych zaworów balansowych oraz armatury staliwnej zaporowej przez ZETKAMA S.A. z wykorzystaniem metody Oszczędne Wytwarzanie (Lean Manufucturing) _________________________________________________________________________ Osiągnięcie założonych celów tzn. poprawa parametrów produkcji poprzez realizację następujących działań: 1. Szkolenia merytoryczne dla personelu ZETKAMA w zakresie: - 5S, - TPM - SMED - Planowanie wieloasortymentowej produkcji w partiach - Doskonalenie strumienia wartości w produkcji wielowariantowej - Logistyka wewnętrzna fabryki według zasad Lean - Szczupły system zarządzania - Przykłady wykorzystania technologii ICT do celów Lean Manufacturing. 2. Praktyczne warsztaty z udziałem operatorów i uczestników projektu dla wybranych procesów produkcyjnych. 3. Konsultacje bezpośrednie dla uczestników projektu począwszy od mapowania strumienia dodawania wartości po opracowanie usprawnień, ich realizację i wdrożenie wraz z opracowaniem i monitorowaniem wskaźników skuteczności. 4. Opracowanie raportu opisującego rekomendowany dla ZETKAMA model Lean Manufacturing wraz z planem jego wdrożenia w celu jego upowszechnienia w ZETKAMA i innych zainteresowanych przedsiębiorstwach jako tzw. case-study. 5. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-doradczych na powyższy temat. 6. Opracowanie raportu ewaluacyjnego zawierającego analizę przebiegu i wyników prac przedwdrożeniowych pod kątem ich wykorzystania do koncepcji budowy centrum /ośrodka usług pro-innowacyjnych. Podsumowanie wyników i rekomendacje. Założenia organizacyjne warsztatów CEBBIS do Zadań Nr: 1i 2. Równolegle do prac przedwdrożeniowych prowadzonych w ww. dwóch przedsiębiorstwach, które zwyciężyły w Konkursie CEBBIS na pomysły innowacyjne - planuje się zorganizowanie cyklu warsztatów szkoleniowo-doradczych adresowanych do przedsiębiorców, którzy są zainteresowani poznaniem i stosowaniem w praktyce nowoczesnych metod pracy nad rozwojem i przygotowaniem innowacyjnych pomysłów do wdrożenia. Warsztaty mają na celu popularyzację następujących metod przyspieszających wdrażanie do praktyki przemysłowej innowacji produktowych i procesowych: - Rapid Prototyping (Szybkie prototypowanie), - Lean Manufactutring (Oszczędne wytwarzanie). Warsztaty będą prowadzone przez Wykonawców, którym w ramach Konkursu CEBBIS powierzono zadania doprowadzenia zwycięskich pomysłów innowacyjnych do fazy przedwdrożeniowej (zbudowanie pierwszego prototypu). Zakłada się, że będą to przynajmniej 2-3 spotkania zorganizowane albo w przedsiębiorstwach, które zwyciężyły w Konkursie albo w siedzibach Wykonawców, jeśli posiadają niezbędne warunki oraz infrastrukturę techniczną do prowadzenia warsztatów. Ze względu na ograniczoną powierzchnię pomieszczeń produkcyjnych i laboratoryjnych, grupy uczestników warsztatów będą liczyć nie więcej niż 10 osób. Zakłada się, że program warsztatów będzie wyglądał następująco: 1) Wykład wprowadzający poświęcony jednej z wyżej wymienionych metod, z wykorzystaniem materiałów konferencyjnych przygotowanych na konferencję E-narzędzia i technologie generatywne - szybka ścieżka do innowacji. (zorganizowaną przez ARP SA w maju, 2011) 2) Prezentacja infrastruktury technicznej, maszyn i urządzeń, oprogramowania, które są używane podczas prac nad wdrażaniem pomysłu innowacyjnego jedną z ww. metod. 3) Prezentacja całego cyklu prac przedwdrożeniowych, zaczynając od formułowania założeń wstępnych poprzez kolejne fazy budowy prototypu (ew. nowego systemu organizacji produkcji) oraz fazę badań i prób. Formułowanie wniosków i rekomendacji ukierunkowanych na dalszy rozwój produktu systemu produkcji. 4) Indywidualne konsultacje dla uczestników warsztatów dotyczące problemów z wdrażaniem jakie napotykają w swoim przedsiębiorstwie. Uczestnicy będą rekrutowani spośród zainteresowanych pracowników przedsiębiorstw, po ukazaniu się ogłoszenia podającego terminy warsztatów, na stronach internetowych ARP SA. Szczegółowe dane dotyczące Przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 733000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koncepcja wykonania Przedmiotu zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arp.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf