Roboty budowlane w zakresie remontu dróg i placów na terenie Cmentarza Wojskowego


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6339154 , fax. 022 6334491
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
  ul. Powązkowska 43/45 43/45
  01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6339154, fax. 022 6334491
  REGON: 01195772600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmentarzekomunalne.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie remontu dróg i placów na terenie Cmentarza Wojskowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonania robót w zakresie remontu dróg o nawierzchni betonowej i asfaltowej na terenie Cmentarza Wojskowego w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45. Przedmiotem zamówienia są: - roboty w zakresie wymiany nawierzchni dróg wykonanych z płyt chodnikowych, płyt drogowych oraz asfaltu - CPV 45 23 32 22-1. Wymagany zakres zamówienia określają: - Kosztorys ofertowy, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki nr 2 i 5 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia. Określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Rękojmia i gwarancja: - Na wykonane prace należy udzielić rękojmi na okres nie krótszy niż 4 lata. - Okres gwarancji na w/w prace nie może być krótszy niż 4 lata. Wielkość zamówienia: poniżej 5.000.000,00 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.000,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmentarzekomunalne.com.pl

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf