Usługa badawcza polegająca na kompleksowej technicznej obsłudze prowadzonych badań


Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 54/56
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6852689 , fax. 022 6852689, 6852715
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  ul. Krasińskiego 54/56 54/56
  01-755 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6852689, fax. 022 6852689, 6852715
  REGON: 01013218800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiml.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa badawcza polegająca na kompleksowej technicznej obsłudze prowadzonych badań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na kompleksowej technicznej obsłudze prowadzonych badań - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiml.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf