Wybór Banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Gmina Solec Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3871325 , fax. 52 3871253
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec Kujawski
  ul. 23 Stycznia 7 7
  86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3871325, fax. 52 3871253
  REGON: 00052888200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.soleckujawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 00/100 złotych) zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski w roku 2012 zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku. 2.Termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2012 roku, na podstawie pisemnych wniosków o płatność wg potrzeb Zamawiającego. 3.Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w wysokości określonej we wniosku o płatność, w dniu następnym po złożeniu wniosku. Przelew środków nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4.Spłata kapitału kredytu następować będzie w 16 równych ratach w wysokości 312.500 zł począwszy od 30 czerwca 2013 roku do 31 marca 2017 roku. 5.Spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, przy malejących ratach odsetkowych w latach 2013-2017, naliczanych na bazie rzeczywistego kalendarza tj. rok liczy 365/366 dni, a miesiąc rzeczywista liczba dni. W przypadku gdy dzień spłaty kapitału i odsetek przypada na dzień wolny od pracy (soboty, niedziele, święta), należności naliczane będą na następny dzień roboczy następnego miesiąca. 6.Odsetki naliczane będą na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca począwszy od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2017 roku, z okresem karencji w spłacie odsetek naliczanych za okres od dnia wykorzystania kredytu wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2012 roku. 7.Oprocentowanie kredytu będzie zmienne naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego. 8.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: zmienna stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1 M, notowanej na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego, powiększona o marżę banku określoną na dzień otwarcia oferty (marża będzie stała w okresie kredytowania). Przez okres odsetkowy należy rozumieć jeden miesiąc kalendarzowy. 9.Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć, iż wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy w dniu 31 sierpnia 2012 roku, natomiast spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych, począwszy od 30 czerwca 2013 roku do 31 marca 2017 roku. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 31 lipca 2012 roku. 10.Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej. 11.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i kosztów bankowych. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 12.W całym okresie kredytowania Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat wynikających z dokonywanych zmian w umowie kredytowej. 13.Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. 14.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. oraz oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji (złożone w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe). 15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 16.Zamawiający informuje, że organem upoważnionym do zaciągnięcia przedmiotowego kredytu jest Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski na podstawie Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.soleckujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf