BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA, KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KOLEJOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - IV ETAP .


Miasto i Gmina ogłasza przetarg

 • Adres: 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2655123 , fax. 054 2655112
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina
  ul. Kościelna 1 1
  88-230 Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2655123, fax. 054 2655112
  REGON: 00053971090991
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piotrkowkujawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA, KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KOLEJOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - IV ETAP .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA, KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KOLEJOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - IV ETAP ( dotyczy ul. Kolejowej i Dworcowej). Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : 1. Wykonanie kolektora głównego kanalizacji sanitarnej ? 200 2. Wykonanie przyłączy 3. Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej 4. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy ( zwłaszcza nawierzchnię dróg) Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach ( umieszczonych w wykazie wykonanych robót - załącznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, że chodzi o te obiekty) przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta. Uwagi końcowe 1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wystąpić do zarządców dróg na których będą prowadzone roboty z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego podając powierzchnię, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robót celem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego. 2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 3. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 4. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 5. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy ofertowe. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000 zł., do dnia 27 sierpnia 2012 roku do godz. 10.00 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w innej formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrków Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH: WŁOCŁAWSKA, DWORCOWA, KUJAWSKA, WYPYCHA, ŁOKIETKA, KOLEJOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KOLEJOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - IV ETAP Środki winny wpłynąć na rachunek Urzędu przed upływem terminu składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf