Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych - II postępowanie


Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 4144000 , fax. 54 4144257
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 4144000, fax. 54 4144257
  REGON: 91086691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Program modernizacji łazienek w placówkach oświatowych - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na doprowadzeniu instalacji ciepłej wody użytkowej z węzłów centralnego ogrzewania do łazienek szkolnych oraz niezbędne roboty towarzyszące w 6 obiektach szkolnych: 1. Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83; 2. Zespół Szkół nr 11, ul. Papieżka 89; 3. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Hutnicza 5/7; 4. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Starodębska 21; 5. Gimnazjum nr 9, ul. Wojska Polskiego 27; 6. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Bukowa 38/40. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Pracownię Projektowo-Inwestycyjną ALTA z Płocka oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. UWAGA!!! 1. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem. 2. Roboty prowadzone będą podczas roku szkolnego!!! Należy tak zorganizować roboty aby większość z nich była prowadzona po godzinach zajęć szkolnych oraz w dni wolne od zajęć. 3. Po zakończeniu robót elementy nie objęte ich zakresem zostaną doprowadzone do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 4. Wbudowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w obiektach szkolnych 5. Nie przewiduje się przekazania pomieszczeń w budynkach szkół pod potrzeby zaplecza budowy. 6. Podczas realizacji zamówienia wymagana jest współpraca z użytkownikiem każdego obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453324007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wloclawek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf