Szkolenia dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze- 3 części.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 40
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2777800 , fax. 032 2777802
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Roosevelta 40 40
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2777800, fax. 032 2777802
  REGON: 00345348100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.zabrze.pl.pl,www.zabrze.magistrat.pl/zakładka opieka społeczna/mopr/zamówienia publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenia dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze- 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze. Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych, z których każde stanowi odrębną część CZĘŚĆ 1 - Kurs języka migowego Program szkolenia/kursu winien zawierać zapoznanie słuchaczy z ogólną problematyką głuchoty, w tym: sposobami porozumiewania się, zatrudniania oraz edukacji i młodzieży; polskim alfabetem palcowym; znakami liczebników głównych i szczegółowych. Poznanie przez słuchaczy ok. 300 haseł - znaków ideograficznych, przy pomocy których będą potrafili: porozumiewać się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi; pomagać w załatwianiu prostych spraw nie wymagających wszechstronnego migania; inaczej sformułować wypowiedź, gdy zauważą, że nie zostali zrozumiani przez osobę głuchą; poradzić sobie, gdy nie zrozumieją migania osoby głuchej. UCZESTNICY W szkoleniu/kursie weźmie udział 1 uczestnik/uczestniczka projektu systemowego. A) FORMA i CZAS TRWANIA 1. Realizacja odbywać się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 2. Dzienny wymiar godzin dydaktycznych nie powinien przekroczyć 5 godzin lekcyjnych ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut) z uwzględnieniem przerwy kawowej 15 minut oraz przerwy na obiad 30 minut. 3. Ilość godzin na każdego uczestnika - 60 B) MIEJSCE REALIZACJI Miejsce realizacji szkolenia/kursu -na terenie miasta Zabrze. Cel - umożliwienie opanowanie posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. CZĘŚĆ 2 - Kurs florystyki Program szkolenia/kursu winien zawierać :Teoria barw i kompozycji ,florystyczne zasady kompozycyjne ,narzędzia florysty - materiałoznawstwo ,botanika - wprowadzenie ,materiał roślinny, florystyka okolicznościowa ,sztuka układania kwiatów w naczyniach ,dekoracja kwiatów doniczkowych ,artystyczne pakowanie prezentów ,dekoracje stołów ,florystyka ślubna ,florystyka żałobna UCZESTNICY W szkoleniu/kursie weźmie udział 1 uczestnik/uczestniczka projektu systemowego. A) FORMA i CZAS TRWANIA 1. Realizacja odbywać się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 2. Dzienny wymiar godzin dydaktycznych nie powinien przekroczyć 8 godzin lekcyjnych ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut) z uwzględnieniem przerwy kawowej 15 minut oraz przerwy na obiad 30 minut. 3. Ilość godzin na każdego uczestnika - 100. B) MIEJSCE REALIZACJI Miejsce realizacji szkolenia/kursu -pomieszczenie na terenie miasta Zabrze UWAGA : Wykonawca zapewni w kosztach materiały do zajęć. CZĘŚĆ 3 - Kurs obsługi żurawi wieżowych Program szkolenia powinien umożliwić nabycie wiedzy i umiejętności dot. m.in.: charakterystyki i obsługi żurawi wieżowych; podziału żurawi na grupy i typy; budowy żurawi; zawiesi i pomocniczego sprzętu przeładunkowego, bhp. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT, TDT lub WDT. UCZESTNICY W szkoleniu/kursie weźmie udział 1 uczestnik/uczestniczka projektu systemowego. A) FORMA i CZAS TRWANIA 1. Realizacja odbywać się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 2. Dzienny wymiar godzin dydaktycznych nie powinien przekroczyć 5 godzin lekcyjnych ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut) z uwzględnieniem przerwy kawowej 15 minut oraz przerwy na obiad 30 minut. 3. Ilość godzin na każdego uczestnika - 80 w tym 20 godzin praktycznych. B) MIEJSCE REALIZACJI Miejsce realizacji szkolenia/kursu -pomieszczenie na terenie miasta Zabrze lub w odległości 30km od Zabrza. UWAGA : Wykonawca zapewni w kosztach opłatę egzaminacyjną przed Komisją UDT, TDT lub WDT w ilości 1 podejścia oraz badania lekarskie które należy przeprowadzić na początku szkolenia..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.zabrze.pl,www.zabrze.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf