Dostawa kardiomonitorów, defibrylatora i innych urządzeń medycznych


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2591668 , fax. 032 2591671, 2554633
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Francuska 20-24 20-24
  40-027 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2591668, fax. 032 2591671, 2554633
  REGON: 00028907000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kardiomonitorów, defibrylatora i innych urządzeń medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wg pakietów: Pakiet nr 1 - wiertarka stomatologiczna ze zraszaczem dla Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - 1 szt. Pakiet nr 2 - kardiomonitory dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej - 2 szt. Pakiet nr 3 - konsola CORE - uniwersalny sterownik do mikronapędów dla Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej - 1 szt. Pakiet nr 4 - aparat EKG 12 - kanałowy z ekranem LCD dla Oddziału Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii - 1 szt. Pakiet nr 5 - defibrylator dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej - 1 szt. Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w Załącznikach nr 1 - 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spskm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf