Rzeka Rega - konserwacja w km 43+560 - 43+780


Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  Al. Papieża Jana Pawła II 42 42
  70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rzeka Rega - konserwacja w km 43+560 - 43+780
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2 Miejsce realizacji: Rzeka Rega km 43+560 - 43+780, obręb Gryfice 5, gm. Gryfice, woj. zachodniopomorskie. 1.2. Stan istniejący Odcinek rzeki ujęty do konserwacji jest uregulowany na całej długości tj. od km 43+560 - 43+780 (220 m). Skarpa cieku na odcinku ujętym do konserwacji oraz częściowo dno porośnięta są krzakami i drzewami. Lewa część dna rzeki zamulona. Stan taki znacznie utrudnia przepływ wody pod lewym przęsłem mostu betonowego w wyniku czego przy wysokich stanach zwiększa się zagrożenie p.powodziowe nieruchomości przy ul. Klasztornej. 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych na rzece Redze w km 43+560 - 43+780 mających na celu usunięcie nagromadzonego namułu w obrębie mostu betonowego w drodze 105 w Gryficach. Roboty będą polegały w szczególności na: wykoszeniu porostów z dna rzeki, wycięciu krzaków i drzew z dna i skarp rzeki, zrąbkowaniu krzaków i drągowizny z wywiezieniem na odległość 2 km, odmuleniem dna koparka na pontonie, zhałdowanie wydobytego gruntu i wywiezieniem go środkami transportowymi na plac przy ul. Klasztornej, rozplantowanie go, nawiezienie humusu warstwą 5 cm i obsianie trawą Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WADIUM Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf