Kanał RZECZYCA - rozmiar 4,45 km, w km 7+800 - 12+250. Konserwacja koryta kanału - gmina Tuczno, gmina Mirosławiec, powiat wałecki


Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  Al. Papieża Jana Pawła II 42 42
  70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kanał RZECZYCA - rozmiar 4,45 km, w km 7+800 - 12+250. Konserwacja koryta kanału - gmina Tuczno, gmina Mirosławiec, powiat wałecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Miejsce realizacji: Kanał Rzeczyca: obręb Marcinkowice - gmina Tuczno, obręb Bronikowo - gmina Mirosławiec woj. zachodniopomorskie. 1.3.Stan istniejący Skarpy porośnięte roślinnością miękką i twardą. Dno cieku zamulone warstwą od 10 cm do 40 cm, na wielu odcinkach dno porośnięte roślinnością korzeniącą się. Stopa skarp w km 7+800 - 12+250 umocniona kiszką faszynową. Na wielu odcinkach uszkodzoną Na całej długości występują zatory z gałęzi, pni drzew, roślinności. Miejscowe wyrwy w skarpach. W km 8+030-9+074 na całej długości skarpy uległy obsunięciu. 1.4. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje konserwację koryta kanału Rzeczyca poprzez usunięcie z koryta rzeki zatorów i tam, wykarczowanie krzewów ze skarp i pobocza na wybranych odcinkach, oczyszczenie pobocza i skarp z pozostałości po wykarczowanych krzakach a także z leżących gałęzi i śmieci, wykoszenie porostów ze skarp na wybranych odcinkach, ręczne odmulenie dna na wybranych odcinkach, mechaniczne odmulenie dna na wybranych odcinkach wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych. Wyszczególnienie robót: 1. Usuwanie zatorów z koryta cieku: - w km 7+800 - 12+250 Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości do 1,5m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i szerokości dna 0,6m w gruncie kat. I-II. Usuwanie na bieżąco zatorów ze złożeniem wydobytego materiału na odkład na poboczu w odl. minimum 3,0m od krawędzi skarp, oczyszczenie skarp i pobocza. 2. Wyrównywanie rowów i kanałów po koparkach (ścinanie gruntu ponad 15cm) w gruncie kat. I-II, przy szerokości skarp do 5,0m. Usuwanie pozostałości po starych zatorach w ilości 14 m3 w km 7+800 - 12+250 3.Koszenie: - na wyznaczonej długości wykoszenie porostów ze skarp cieku obustronnie: w km 7+800 - 12+250 ze skarp oraz z pobocza skarp pasem o szer 0,5m na dł. 4450m w ilości 18575 m2 4. Ręczne usunięcie namułu: a) warstwą 40 cm, przy głębokości cieku do 1,5m: - przy szerokości dna 0,6m na długości 2420m w km 8+030 - 9+900, 11+330 - 11+880 b) warstwą 30 cm, przy głębokości cieku do 1,5m: - przy szerokości dna 0,6m na długości 810m w km 9+900 - 10+200, 10+920 - 11+190, 12+010 - 12+250 c) warstwą 20 cm, przy głębokości cieku do 1,5m: - przy szerokości dna 0,6m na długości 1070m w km 7+800 - 8+030, 10+200 - 10+920, 11+880 - 12+000 8. Usuwanie oberwisk z obu skarp i kanału: - ścinanie gruntu warstwą ponad 15 cm, w gruncie kat. I-II. Objętość wykopu 0,3 m3/mb skarpy wydobycie gruntu w ilości 313,2 m3 w km 8+030 - 9+074 9.Ręczne rozplantowanie gruntu: - wydobytego przy usuwaniu oberwisk z koryta rzeki i złożonego na obu skarpach w ilości 313,2 m3 w km 8+030-9+074 o wydobytego przy usuwaniu starych zatorów w ilości 14 m3 w km 7+800 - 12+250 Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym - ślepym, w tym przedmiarze robót stanowiącym jego integralną część (załącznik nr 3 do SIWZ), w dokumentacji technicznej (zał. nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf