Wymiana oraz docieplenie pokrycia dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej, naprawa rampy betonowej w budynku magazynowym nr 101 Skład Drawno realizowany przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie


Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 7474572 , fax. 94 7474571, 7474605
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
  ul. Główna 1 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 7474572, fax. 94 7474571, 7474605
  REGON: 32099164900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.16wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: MON JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana oraz docieplenie pokrycia dachu, odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej, naprawa rampy betonowej w budynku magazynowym nr 101 Skład Drawno realizowany przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa oraz docieplenie pokrycia dachowego polegającego na: 1. rozbiórce pokrycia z papy na dachu 2. rozebraniu rynien i rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3. rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 4. rozebraniu ze stropodachu płyt pilśniowych miękkich o gr. 4 cm 5. wykonaniu warstwy wyrównawczej pod na dachu betonowym grubości 30 mm zatarte na ostro 6. wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropapy gr. 8cm na wierzchu konstrukcji 7. montażu kominków wentylacyjnych do odprowadzania pary wodnej z pokrycia dachowego - średnica min. 70 mm 8. wykonaniu konstrukcji drewnianej dla zakończenia pokrycia styropapą oraz zamocowania obróbek blacharskich 9. pokryciu dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 10. wykonaniu obróbek przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo tytanowej 11. wykonaniu obróbek przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo - tytanowej 12. montażu rynny dachowej półokrągłej o śr. 15 cm- z blachy cynkowo tytanowej 13. montażu rury spustowej okrągłej o śr. 12 cm - z blachy cynkowo tytanowej 14. utylizacji papy B) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej polegająca na: 15. wymianie okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 16. wymianie okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 17. obsadzeniu podokienników z PCW ponad 1.5 w ścianach z cegieł 18. obsadzeniu podokienników z PCW do 1.5 w ścianach z cegieł 19. montażu parapetów zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej 20. wykuciu z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 21. montażu drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych profil ciepły 22. czyszczeniu krat okiennych - stan wyjściowy powierzchni B 23. jednokrotnym malowaniu farbą olejną krat okiennych C) Naprawa ramp polegająca na: 24. rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 25. wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - łącznie z kosztem składowania gruzu na wysypisku 26. wykonaniu wykopu w gruncie kat. III z odrzuceniem urobku na odległość do 3 m 27. wykonaniu podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 28. przygotowaniu i montażu zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 8 mm układanych krzyżowo o oczkach 15 x 15 cm - podjazd do budynku 29. wykonaniu uzupełnienia płyty betonowej rampy o gr. 15 cm 30. wykuciu kątownika stalowego rampy 31. montażu kątownika stalowego 50x50x5 mm 32. dwukrotnym malowaniu farbą olejną kątownika - barwy ostrzegawcze żółto czarne 33. uzupełnieniu tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów 34. wykonanie tynków nakrapianych na ścianie czołowej rampy 35. ręcznym rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej - podest schodowy znajdujący sie na końcu rampy 36. wykonaniu wykopu w gruncie z odrzuceniem urobku na odległość do 3 m 37. wykonaniu podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 38. przygotowaniu i montażu zbrojenia z prętów stalowych o śr. do 8 mm - zbrojenie schodów betonowych 39. wykonaniu schodów żelbetowych - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 40. rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 41. wykonaniu wykopu w gruncie z odrzuceniem urobku na odległość do 3 m - wykonanie stopnia do wejścia pomieszczeń socjalnych 42. wykonaniu podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - wykonanie stopnia do wejścia pomieszczeń socjalnych 43. wykonanie stopnia betonowego do wejścia pomieszczeń socjalnych 44. wykonaniu posadzki na stopniu betonowym z płytek gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną D) Wymiana instalacji odgromowej polegająca na: 45. wymianie wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 46. wymianie wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 47. wymianie przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta fi 8 mm o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym 48. wymianie przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju 200 mm2 49. wymianie złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu 50. wymianie złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik 51. wymianie złączy uniwersalnych instalacji odgromowych 52. pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego E) Naprawa elewacji polegająca na: 53. odbiciu tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 54. wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - łącznie z kosztem składowania gruzu na wysypisku 55. Gruntowaniu podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 56. wykonaniu tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie 57. wykonaniu tynków nakrapianych na ścianach elewacji F) Opaska wokół budynku polegająca na: 58. rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 59. wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - łącznie z kosztem składowania na wysypisku 60. wykonaniu opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: Załącznik nr 1 - przedmiar robót; Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; Załącznik nr 3 - szkice, rysunki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.16wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf