REWITALIZACJA STARÓWKI MIEJSKIEJ W ŻAGANIU - ETAP I. RYNEK 21


Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z Żaganiu ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, ul. Miodowa 23
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4782211 , fax. 068 4782211
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z Żaganiu
  ul. Miodowa 23 23
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 068 4782211, fax. 068 4782211
  REGON: 97125984900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagantbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REWITALIZACJA STARÓWKI MIEJSKIEJ W ŻAGANIU - ETAP I. RYNEK 21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla budynku położonego przy ul. Rynek 21 w Żaganiu, na działce ewidencyjnej 847/2, w ramach Rewitalizacji Starówki Miejskiej w Żaganiu - etap I. Obiekt jest częścią pierzei zachodniej Rynku, usytuowanej w zabudowie zwartej. Jest to obiekt IV-kondygnacyjny o funkcji usługowo-mieszkalnej, podpiwniczony, ze stropodachem o pokryciu papowym. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej. Parametry charakterystyczne budynku: szerokość - od 7,25 m do 7,55 m, długość - 23,60 m, wysokość - 12,40 m, powierzchnia zabudowy - 172,00 m2, kubatura części nadziemnej - 2133,00 m3. 1. Zakres robót obejmuje naprawę tynków zewnętrznych i kolorystykę elewacji, malowanie klatki schodowej oraz wymianę drzwi zewnętrznych. 2. Budynek położony jest w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej miasta, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 70. 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez PHU Biuro Projektowe PROBUD wraz z załączonymi do niej decyzjami o pozwoleniu na roboty budowlane, uzupełnieniami, uwagami do zakresu robót oraz decyzjami właściwego dla nieruchomości konserwatora zabytków. 4. Roboty wykonywane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej prowadzone są pod nadzorem właściwego dla nieruchomości konserwatora zabytków. 5. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania prac) Wykonawca zobowiązany jest stosować fabrycznie nowe materiały i wyroby. Wszelkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 6. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji technicznej, załączonej do niniejszej specyfikacji, w szczególności zawierającej: 1) Projekt budowlany, 2) Informację BIOZ, 3) Specyfikację techniczną, 4) Przedmiar robót, 5) Decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 10/2014. 7. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie, w szczególności do: 1) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją prac; 2) utrzymywania miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód; 3) gromadzenia, zabezpieczenia i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, wszelkich odpadów, śmieci i opakowań oraz innych pozostałości; 4) zorganizowania oraz należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie, w tym ogrodzenia terenu robót oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych; 5) skoordynowania wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; 6) zapewnienia osób spełniających wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Wykonawca wykona i zamontuje tablice zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów: a) tablicę informacyjną w trakcie trwania robót budowlanych, iż przedmiot zamówienia został dofinansowany przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, b)tablicę pamiątkową po zakończeniu robót budowlanych. 9. Na tablicach winny znaleźć się: logo programu - odniesienie do EFRR - Informacja dotycząca programu, priorytet IV Rozwój modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Tablica informacyjna powinna zawierać elementy: emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w Załączniku I do Rozporządzenia nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., logo Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 10. Mając na uwadze zasady ustawy Pzp, przedstawione w dokumentacji technicznej wskazania na technologie, materiały i wyroby z podaniem nazw producentów należy traktować jako przykładowe. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Poprzez rozwiązania równoważne, Zamawiający rozumie rozwiązania, materiały i/lub wyroby o nie niższych parametrach technicznych i nie gorszych funkcjach aniżeli wyszczególniono w dokumentacji technicznej (załączniki do siwz). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, sługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających taką równoważność na żądanie Zamawiającego w określonym terminie. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych, Wykonawca odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.). Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 30 maja 2014 r., do godz. 10:00. Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a)nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c)kwotę gwarancji lub poręczenia; d)termin ważności gwarancji lub poręczenia; e)zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt XII.2 terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu - dokument wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą); Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt XII.2 terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu, Bank Gospodarstwa Krajowego, O/Wrocław nr 93 1130 1033 0018 7918 6020 0003 z dopiskiem: Wadium - Rewitalizacja - Rynek 21- nr spr. 23.RB. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium: a)wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt XII.12 SIWZ; b)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c)niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. jeżeli wadium wniesiono w formie poręczenia lub gwarancji Zamawiający zwróci je zgodnie z postanowieniami pkt XII.7 SIWZ; Uwaga: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagantbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf