Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1192F w Smolnie Wielkim


Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Górzykowo 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3859500, 3859506 , fax. 68 3859507
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
  Górzykowo 1 1
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 68 3859500, 3859506, fax. 68 3859507
  REGON: 97124700700011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pzzd.zgo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1192F w Smolnie Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1192F w Smolnie Wielkim od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do mostu na rzece Obrzyca zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (załącznik nr 12 do SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie następującego zakresu prac: - Roboty przygotowawcze - Nawierzchnie - Odwodnienie - Roboty towarzyszące (dostosowanie nawierzchni zjazdów z dróg gminnych do nawierzchni drogi powiatowej); Powyższe roboty należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości: 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 PLN). Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium do Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dnia 30-05-2014 do godziny 12:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 9.3. SIWZ terminu zostanie ono zdeponowane w księgowości w siedzibie Zamawiającego lub załączone do oferty; Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 9.3. SIWZ terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg BANK Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Sulechowie Nr: 77 1090 1580 0000 0001 1000 7433 z dopiskiem WADIUM - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1192F w Smolnie Wielkim. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pzzd.zgo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf