Remont leśniczówki leśnictwa Mokre


Nadleśnictwo Miękinia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-330 Miękinia, ul. Sportowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3140063(64) , fax. 71 3178184
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Miękinia
  ul. Sportowa 2 2
  55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3140063(64), fax. 71 3178184
  REGON: 93102401400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl /miekinia/BIP
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne -Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont leśniczówki leśnictwa Mokre
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac do wykonania: 1.Budynek mieszkalny -wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - 133,51 m2 2.Budynek gospodarczy -wprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- 106,25m2 - dwuskrzydłowe wrota drewniane 3.ogrodzenie -krawężniki + panele ocynk. pcv w kolorze zielonym- 118m -brama z furtką - ocynk. pcv -cokoły , słupki ceglane i elementy stalowe- 15 m - brama i furtka z elementów stalowych Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w przedmiarze robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia/BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf