DOSTAWA ZESPOLEŃ


Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Grzybowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 38 40 589 , fax. 71 38 40 652
 • Data zamieszczenia: 2012-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Grzybowa 1 1
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 71 38 40 589, fax. 71 38 40 652
  REGON: 02137042700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZESPOLEŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę przeszczepów biostatycznych, zestawów do artroskopii barku i kolana, artroskopii kolana - szwy łąkotkowe, ubytki, chrząstki (3 pakiety) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331417708
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium dla całości postępowania wynosi 2 032,00 zł lub na poszczególne pakiety następujące kwoty: - pakiet nr 1: 177,00 zł - pakiet nr 2: 1 120,00 zł - pakiet nr 3: 735,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-milicz.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf