II Przetarg na Doposażenie bazy dydaktycznej wspierającej indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy


Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-508 Jelenia Góra, ul. Świerczewskiego 160
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7130256 , fax. 075 7130256
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
  ul. Świerczewskiego 160 160
  58-508 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7130256, fax. 075 7130256
  REGON: 23091454900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  II Przetarg na Doposażenie bazy dydaktycznej wspierającej indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : I. Dostawa 16 szt. instrumentów muzycznych Część II. Dostawa 36 szt. pomocy badawczych Część III Dostawa 37 szt. akcesoriów i materiałów do zajęć plastycznych..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.myslakowice.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf