Przywóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach i Szkoły Podstawowej w Stypułkach-Święchach w roku szkolnym 2012/2013


Gmina Kobylin-Borzymy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-204 Kobylin-Borzymy, ul. Główna 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2743003, 2743026 , fax. 086 2743003
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylin-Borzymy
  ul. Główna 11 11
  18-204 Kobylin-Borzymy, woj. podlaskie
  tel. 086 2743003, 2743026, fax. 086 2743003
  REGON: 00053695300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylinborzymy.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach i Szkoły Podstawowej w Stypułkach-Święchach w roku szkolnym 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przywozu i odwozu uczniów z Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach w ilości 271 osób i Szkoły Podstawowej w Stypułkach-Świechach w ilości 4 osób, własnym transportem i jednym autobusem szkolnym dzierżawionym od Gminy Kobylin-Borzymy w roku szkolnym 2012/2013, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. Wykonawca ubezpiecza autobusy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ( w tym autobus dzierżawiony od Gminy ). Wykonawca związany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych i pojazdu Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym uczniom. Wykonawca zapewni opiekę i bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania, przejazdu i wysiadania. Godziny rozpoczynania zajęć lekcyjnych - Zespół Szkół w Kobylinie 8:30, - Szkoła w Stypułkach 8:20, czas rozpoczęcia przywozu uczniów ( odbioru uczniów z przystanków) nie wcześniej niż 60 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Wykonawca powinien dostosować czas i trasy przejazdu do przewozu uczniów. Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy rozkład, trasy przewozów i miejsca przystanków. Zamawiający wymaga by uczniowie dowożeni do Zespołu Szkół wsiadali i wysiadali na placu manewrowym pod zespołem. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości uczniów dowożonych. W przypadku zwiększenia ilości uczniów dowożonych Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na takich samych warunkach w tej samej cenie, jednocześnie zmniejszenie ilości dowożonych uczniów nie będzie skutkować obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobylinborzymy.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf