Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami


Urząd Gminy Sokoły ogłasza przetarg

 • Adres: 18-218 Sokoły, Rynek Mickiewicza 10
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 4763010 , fax. 086 4763012
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sokoły
  Rynek Mickiewicza 10 10
  18-218 Sokoły, woj. podlaskie
  tel. 086 4763010, fax. 086 4763012
  REGON: 00053687000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsokoly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami: a) nr 6365B /Kowalewszczyzna - Chomice/ o długości 0,566,5 km b) nr 6376B /Nowe Racibory - Porośl Kije - Drągi/ na odcinku we wsi Porośl Kije o długości 0,600 km c) nr 6367B /Roszki Ziemaki ulica we wsi/ o długości 0,300 km d) nr 6375B /Drągi ulica we wsi/ o łącznej długości 0,874 km w tym: odc. I o długości 0,358 km odc. II o długości 0,196 km odc. III o długości 0,320 km 2.Zakres prac konieczny: oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, mechaniczne ścinanie poboczy, remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - rakowiny, remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości do 5 cm, remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości do 3 cm, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym, 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wpłata wadium. a) Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) do dnia 28.08.2012 roku do godziny 9:30. Na przelewie lub innym dokumencie wadium powinien być umieszczony tytuł: Wadium na przetarg: naprawa nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsja i grysami. b) Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, stosowną kwotę należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sokołach nr 77876600050000082420000050 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. c) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed złożeniem oferty, a dowód jego wniesienia (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu. W przypadku, gdy wadium będzie wnoszone w innej formie niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest oryginał wadium złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą jako załącznik do niej, natomiast kopię dokumentu wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty. Wadium musi być ważne i wiązać przez okres co najmniej 30 dni, licząc od upływu terminu dla składania ofert (okres związania ofertą). 2. Warunki zwrotu i utraty wadium określa art. 46 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf