Przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów DDDR wraz z elektrodami i obłożeń jednorazowych do wszczepiania elektrod do czasowej stymulacji serca


Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 15-471 Białystok, ul. Fabryczna 27
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 8693550, 8694550 , fax. 085 8693566
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Fabryczna 27 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 8693550, 8694550, fax. 085 8693566
  REGON: 05063792200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmswia.bialystok.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów DDDR wraz z elektrodami i obłożeń jednorazowych do wszczepiania elektrod do czasowej stymulacji serca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  stymulatory DDDR wraz z elektrodami, zestaw obłożeń jednorazowych do wszczepiania elektrod do czasowej stymulacji serca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331820009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 6 . Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy 48 8060 0004 0019 0121 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białymstoku. Za skuteczne wniesienie wadium przelewem zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. Wniesione w innej formie niż pieniądz wadium musi wyraźnie wskazywać, iż jego utrata nastąpi w okolicznościach określonych w art.46 ust 5 w/w ustawy. W przypadku wybrania formy wadium tj poręczenia bankowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa Wykonawca oryginał składa w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie dołączonej do oferty, kopię zamieszcza w ofercie. Wykonawca traci wadium, jeżeli odmówi podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta lub wykonawca przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a - 2 i 4 w/w ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmswia.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf