Przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej


NZOZ Powiatowe Centum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-600 Braniewo, ul. Moniuszki 13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6208361 , fax. 55 6208362
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NZOZ Powiatowe Centum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
  ul. Moniuszki 13 13
  14-600 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 6208361, fax. 55 6208362
  REGON: 28024206800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-braniewo.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowe Centrum Medyczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie prowadzonej działalności i mienia własnego oraz dzierżawionego w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia OC ZOZ, dobrowolnego ubezpieczenia OC ZOZ, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu medycznego i biurowego od wszystkich ryzyk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665164004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-braniewo.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf