Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Tylkowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła.


Urząd Miasta i Gminy Pasym ogłasza przetarg

 • Adres: 12-130 Pasym, ul. Rynek 8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6212010 w. 35 , fax. 089 6212011
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Pasym
  ul. Rynek 8 8
  12-130 Pasym, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6212010 w. 35, fax. 089 6212011
  REGON: 00053831400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pasym.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Tylkowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup pomocy dydaktycznych do dla Szkoły Podstawowej w Tylkowie wg poniższego zestawienia: komputer uczniowski typu notebook - 20 szt. komputer nauczycielski typu notebook - 6 szt. szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii - 2 szt. sieciowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. tablica interaktywna z systemem mocowania - 1 szt. system do zbierania i analizowania odpowiedzi na 24 stanowiska + 1 nauczycielski - 1 szt. głośniki - 1 kpl. projektor szerokokątny krótkoogniskowy - 1 szt. punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej - 3 szt. ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - 1 szt. 2. Szczegółowa specyfikacja sprzętu została przedstawiona na załącznikach do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega, iż dostarczone pomoce naukowe mają być fabrycznie nowe. 4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego co do zamawianego sprzętu: 1) Instalacja oraz doprowadzenie okablowania zasilającego i sterującego: a) tablicy interaktywnej na ścianie we wskazanej sali z zastosowaniem zalecanej przez producenta technologii, b) projektora krótkoogniskowego we wskazanej sali z zastosowaniem zalecanej przez producenta technologii, c) głośników, d) wszystkich urządzeń sieciowych, 2) Uruchomienie dostarczonego sprzętu wraz z oprogramowaniem i dostosowanie sieci bezprzewodowej do wymogów zawartych w załączniku nr 2 pkt do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w zakresie punktu 2 lit. a ib. 3) Przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu, szczególnie tablicy interaktywnej, systemu do zarządzania i sterowania zestawem komputerów oraz do zbierania i analizowania odpowiedzi (minimum 5h). 4) Przeszkolenie szkolnego administratora sieci w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa sieci (minimum 2h). 5) Wsparcie szkolnego administratora dostarczonego sprzętu i oprogramowania dostępne nie później niż od dnia dostarczenia pomocy dydaktycznych do szkoły i co najmniej przez rok od dnia zakończenia programu pilotażowego 6) Dostawca sprzętu zobligowany będzie, w czasie trwania projektu, do współpracy i przekazywania wymaganych informacji związanych z analizą pilotażowego przedsięwzięcia. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 6. Zamówienie nie zostało podzielone na części i zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Przyjmuje się ryczałt jako formę wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pasym.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf