Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bobry gmina Prostki - etap I


Urząd Gminy w Prostkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. ()87) 611 20 12 , fax. (087) 611 20 79
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Prostkach
  ul. 1 Maja 44B 44B
  19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. ()87) 611 20 12, fax. (087) 611 20 79
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prostki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bobry gmina Prostki - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze postępowanie przetargowe obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bobry i obejmuje niżej wymienione roboty: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, karczowanie drzew kolidujących z jezdnią oraz roboty rozbiórkowe; b) usunięcie ziemi urodzajnej i roboty ziemne; c) regulację wysokościową urządzeń obcych oraz ich zabezpieczenie /rury osłonowe/; d) wykonanie warstw nawierzchni / powierzchnia warstwy ścieralnej około 2102,44 m? - szerokość nawierzchni 3,12-5,12 m/ o następującej konstrukcji : - warstwa ścieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego, - podbudowa grub. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - podbudowa grub. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. e) uzupełnienie poboczy gruntowych, f) wykonanie nawierzchni żwirowej wjazdów, oraz inne roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa - Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót - Przedmiary robot 1.2. Każdy z oferentów winien przeprowadzić wizję lokalną miejsca budowy celem sprawdzenia warunków na placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu jak również w celem uzyskania wszelkich dodatkowych i informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 1.3. Koszty wizji lokalnej na miejscu budowy poniesie oferent. 1.4. Dodatkowe uwagi: - Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji zamówienia. - Przedmiot zamówienia objęty będzie 36-miesięcznym okresem gwarancji, licząc od dnia przekazania całości zamówienia bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót. Jeżeli producent udziela dłuższej gwarancji na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu Kontraktu, obowiązuje gwarancja producenta. 1.5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, - bieżącą obsługę geodezyjną, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych robót sporządzoną przez uprawnionego geodetę, - po zakończeniu robót zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporządkowanie terenu. - a także: - wszelkie warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. 1.6. Przy wycenie robót w celu określenia ryczałtowej ceny ofertowej, oferent sprawdzi dokumenty przetargowe, uwzględni wszelkie warunki dotyczące postępowania i realizacji robót. 1.7. Wszystkie materiały, urządzenia zastosowane do wykonania zakresu robót powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium przetargowe ustala się w wysokości: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 2.2. poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824). 3. Potwierdzenie dokonania przelewu (dot. wadium wniesionego w pieniądzu), wystawione przez Bank opisane /WADIUM PRZETARGOWE/ należy dołączyć do oferty w postaci oryginału obejmujące okres związania Wykonawcy ofertą. 4. Wadium w innej postaci niż w pieniądzu, wymienionej w ust. 2 ppkt. 2.2 do 2.5 w postaci oryginału, obejmujące okres związania Wykonawcy ofertą (30 dni) należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający wyklucza wadium w innej postaci niż określone wyżej. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Oferty nie zabezpieczone wadium przetargowym będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prostki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf