Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady.


Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady ogłasza przetarg

 • Adres: 60-685 Poznań, ul. Wojciechowskiego 3/5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 827-01-00 , fax. 0-61 822-87-67
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
  ul. Wojciechowskiego 3/5 3/5
  60-685 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 827-01-00, fax. 0-61 822-87-67
  REGON: 63040088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uswinogrady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -------------------------------------------

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf