Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Środa Wielkopolska


Urząd Miejski w Środzie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Ignacego Daszyńskiego 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2867700 , fax. 061 2867702
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Środzie Wlkp.
  ul. Ignacego Daszyńskiego 5 5
  63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2867700, fax. 061 2867702
  REGON: 00052578300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sroda.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien w mieszkaniowym zasobie gminy Środa Wielkopolska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana 82 sztuk zużytej technicznie drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami drewnianymi wewnętrznymi na okna i parapety PCV oraz wymianę parapetów zewnętrznych blaszanych na parapety PCV w lokalach wskazanych w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.srodawlkp.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf