Przebudowa ulicy Północnej w Lubartowie


Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8552273 , fax. 81 8552016
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 81 8552273, fax. 81 8552016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Północnej w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej Miasta Lubartów ulicy Północnej w zakresie wykonania chodnika po stronie południowej jezdni o długości ok. 600 mb, obejmująca w szczególności następujący zakres robót: 1. rozebranie krawężników oraz nawierzchni zjazdów i dojść do posesji, 2. roboty ziemne, 3. wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod chodnik i zjazdy, 4. ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, 5. ustawienie obrzeży, 6. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, 7. roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umlubartow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf