Przebudowa odcinka ulicy 1 Maja w Lubartowie


Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8552273 , fax. 81 8552016
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 81 8552273, fax. 81 8552016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka ulicy 1 Maja w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Miasta Lubartów ulicy 1 Maja w Lubartowie na odcinku od ulicy Lawendowej do ulicy Szkolnej o długości ok. 160 m, obejmująca w szczególności następujący zakres robót: 1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników, zatoki parkingowej oraz rozbiórkę krawężników i obrzeży,2. ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem i ustawienie obrzeży,3. wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod chodniki i zatokę parkingową,4. wykonanie nawierzchni chodników i zatoki parkingowej z kostki brukowej betonowej, 5. frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,6. wykonanie wyrównania nawierzchni betonem asfaltowym, 7. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 8. wymianę oznakowania pionowego, 9. wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,10. roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umlubartow.bip.lubelskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf