Przebudowa drogi nr 1237L Komarówka Podlaska - Wólka Komarowska


Gmina Komarówka Podlaska reprezentowana przez Wójta Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 21-311 Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3535004 , fax. 083 3535043
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komarówka Podlaska reprezentowana przez Wójta Gminy
  ul. Krótka 7 7
  21-311 Komarówka Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3535004, fax. 083 3535043
  REGON: 00054581100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 1237L Komarówka Podlaska - Wólka Komarowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi nr 1237L Komarówka Podlaska - Wólka Komarowska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: 1.1 Projekt budowlany (w części dotyczącej jezdni); 1.2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna; 1.3 Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 9 000,00 złotych - (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej b) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowej; d) gwarancji ubezpieczeniowej lub e) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy W Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaski Oddział Komarówka Podlaska Nr 98 8039 0006 0020 0200 0026 0002. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać, co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, b) określać kwotę gwarantowaną w PLN, c) określać termin ważności, d) określać przedmiot gwarancji, e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Komarówka Podlaska ul. Krótka 7, Komarówka Podlaska w kancelarii pok. 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 6. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1-5 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie - w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej pozostanie poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komarowkapodlaska.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf