naprawa pokrycia dachowego z częściową wymianą obróbek blacharskich i rynien w budynku Muzeum Przyrody w Olsztynie


Muzeum Warmii i Mazur ogłasza przetarg

 • Adres: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 5279596 w.44 , fax. 0-89 5272039
 • Data zamieszczenia: 2012-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Warmii i Mazur
  ul. Zamkowa 2 2
  10-074 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 5279596 w.44, fax. 0-89 5272039
  REGON: 51098916300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  naprawa pokrycia dachowego z częściową wymianą obróbek blacharskich i rynien w budynku Muzeum Przyrody w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) przedmiot zamówienia obejmuje naprawę pokrycia dachowego z częściową wymianą obróbek blacharskich i rynien na elewacji zachodniej budynku Muzeum Przyrody (pałacu) znajdującego się w Olsztynie przy ul. Metalowej 8 w następującym zakresie: a) rozebranie pokrycia dachowego z blachy miedzianej w pasie przyokapowym, b) rozbiórka rynien, c) rozbiórka obróbek blacharskich gzymsów, d) wykonanie naprawy gzymsów i warstwy spadkowej, e) wykonanie obróbek gzymsów z wykorzystaniem blachy miedzianej z rozebranej części pokrycia dachu, f) wykonanie obróbek pasów nadrynnowych z blachy miedzianej, g) uzupełnienie pokrycia dachu nowymi arkuszami blachy, h) wykonanie i zawieszenie nowych rynien (wraz ze sztucerami), 2) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest przedmiarze robót - załączniku nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarze robót zgodnie z dokumentacją projektową - załącznikami nr 9.1 - 9.5 oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznikiem nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiar robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarze robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz będą nie gorsze pod względem: a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d) w przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 5) przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez wykonawcę na czynnym obiekcie, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie odpowiednich warunków pracy pracownikom zamawiającego oraz umożliwienia przeprowadzenia zaplanowanych wydarzeń kulturalnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość techniczna
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf