Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej


Gmina Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg

 • Adres: 38-535 Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4656931
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tyrawa Wołoska
  Tyrawa Wołoska 175 175
  38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie
  tel. 13 4656931
  REGON: 37044076100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej Charakterystyka inwestycji, której nadzorowanie stanowi przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej. Budowa obejmuje budowę sali sportowej wraz z łącznikiem oraz urządzeniami towarzyszącymi. Wymiary sali 18,0m x 36,0m x 7,4 m. Powierzchnia zabudowy* 1392,80m2, powierzchnia użytkowa* 1747,50m2, kubatura* 13443,30m3 Budynek piętrowy, pomieszczenia znajdują się na dwóch kondygnacjach w traktach 2 x 6,0 m wzdłuż Sali sportowej oraz łączniku z głównym wejściem, częścią komunikacyjną-rekreacyjną szatnią centralną i trzema klasopracowniami. Ponadto w parterze istniejącej szkoły zaprojektowano kotłownię oraz hydrofornię w części podpiwniczonej - do obsługi projektowanej inwestycji. Dach nad salą sportową konstrukcji stalowej ramowo-kratowej o spadkach połaci dachowej 30°. Sala doświetlana dwustronnie. Pozostały dach pomieszczeń pomocniczych i usługowych oraz łącznika, konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowo-płatwiowym, połacie dachu wielospadowe o spadkach 14°.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku: 22 8642 0002 2001 0000 2987 0002 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym o/Sanok. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tyrawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf