Organizacja programu aktywności lokalnej


Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8567178 , fax. 81 8567178
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Karola Wojtyły 29 29
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 81 8567178, fax. 81 8567178
  REGON: 00416674300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsryki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja programu aktywności lokalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia z zakresu profesjonalny sprzedawca i warsztatów w zakresie nabycia umiejętności społeczno zawodowych. oraz wyjazdu integracyjnego dla matek samotnie wychowujących dzieci Zamówienie składa się z dwóch części I część 1. Wykonawca zorganizuje wyjazd integracyjny do końca sierpnia 2012r. 2. Udział w nim weźmie 8 matek z 10 dziećmi w wieku od 1 do 13 lat. 3. Miejscem wyjazdu jest Zalew Zegrzyński. 4. Wyjazd będzie trwał 5 dni. 5. Wykonawca zakwateruje uczestników wyjazdu w pokojach: 6 pokoi 2 osobowych dla matek z jednym dzieckiem oraz 2 pokoje 3osobowe dla matek z dwójką dzieci. Pokoje będą z pełnym węzłem sanitarnym. 6. Wykonawca zapewni przejazd z Ryk do miejsca wyjazdu oraz z powrotem. 7. Wykonawca zapewni uczestnikom wyjazdu zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację). 8. W trakcie dnia uczestnicy wyjazdu powinni mieć zagwarantowany dostęp do kawy, herbaty, napoi, ciastek. 9. W trakcie pobytu uczestniczki wyjazdu będą miały do dyspozycji psychologa. Odbędą grupowe zajęcia z psychologiem minimum 1 godzinę dziennie oraz konsultacje indywidualne według potrzeby. 10. Na czas trwania zajęć Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi. Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy według wieku. 11. W trakcie pobytu uczestniczki muszą mieć dostęp do sauny, basenów, masaży oraz wszelkich atrakcji jakie oferuje miejsce pobytu. 12. Dzieci powinny mieć dostęp do placu zabaw, aqua parku, zajęć z animatorem. 13. W trakcie pobytu zostanie zorganizowany grill lub ognisko integracyjne. 14. Wykonawca ubezpieczy uczestników wyjazdu na cały czas wyjazdu. 15. Z zajęć z psychologiem kobiety otrzymają zaświadczenia odpowiednio ologowane. II część 1. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie profesjonalny sprzedawca oraz warsztaty z nabycia umiejętności społeczno -zawodowych. 2. Szkolenie i warsztaty odbędą się na terenie miasta Ryki. 3. Szkolenie i warsztaty odbędą się w terminie od 1.09.2012 do 30.10. 2012r. 4. Szkolenie i warsztaty powinny trwać 15 dni roboczych (od poniedziałku od piątku) w godzinach od 9 do 15 nie więcej niż 4 godziny dziennie. 5. W szkoleniu profesjonalny sprzedawca będzie uczestniczyło 5 osób. 6. W warsztatach z nabycia umiejętności społeczno zawodowych będzie uczestniczyło 8 osób. 7. Warsztaty nabycia umiejętności społeczno zawodowych trwać będą minimum 20 godzin dydaktycznych a szkolenie profesjonalny sprzedawca 40 godzin. Godzina dydaktyczna to 45 minut. 8. Wykonawca jest zobowiązany zapewniać catering podczas trwania zajęć (kawa, herbata, soki, woda, ciastka, paluszki oraz obiadu, składającego się z drugiego dania. Obiad będzie każdego dnia inny, podany w jednorazowych naczyniach z jednorazowymi sztućcami. 9. Na czas trwania szkolenia i warsztatów Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi. Dzieci będą w wieku od 1 do 13 lat 10. Wykonawca zapewni materiały biurowe (skoroszyt, długopis) oraz niezbędne materiały dydaktyczne. Wszystkie materiały po zakończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom na własność. 11. Wykonawca ubezpieczy na czas trwania szkolenia i warsztatów uczestników oraz dzieci. 12. Wykonawca zapewni sale szkoleniowe, które spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 13. Wykonawca umożliwi eksponowanie logo realizowanego projektu w miejscu i w czasie prowadzenia zajęć. 14. Wszelka dokumentacja zostanie oznaczona odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz będzie zawierała informację o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego. 15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu szkolenia i warsztatów (dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, rejestr wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, ankiety ewaluacyjne). 16. Minimalny zakres tematyczny szkolenia profesjonalny sprzedawca: przepisy BHP i p.poż. w obiekcie handlowym, organizacja handlu w gospodarce rynkowe, organizacja sprzedaży detalicznej, organizacja zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów, wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych, obsługa klienta, przebieg sprzedaży detalicznej, obsługa kasy fiskalnej. 17. Minimalny zakres tematyczny warsztatów z zakresu nabycia umiejętności społeczno-zawodowych: podwyższenie poczucia własnej wartości, grupowe doradztwo zawodowe, formy aktywnego poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne CV, list motywacyjny i inne, metody poszukiwania pracy, rynek pracy, samozatrudnienie, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna w teorii i praktyce, racjonalne robienie zakupów i planowanie wydatków domowych. 18. Po zakończeniu szkolenia i warsztatów Wykonawca wystawi zaświadczenia o ukończonym szkoleniu i warsztatach. Zaświadczenia będą zawierały ologowanie projektu. 19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po jednej kopii materiałów szkoleniowych. 20. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o nieobecności uczestników na szkoleniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opsryki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf