Dożywianie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Żdanowie w latach 2012 - 2014 w ramach projektu Z psedskola do szkoły realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Kalinowice 148
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 616 72 74 , fax. 084 616 72 53
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość
  Kalinowice 148 148
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 616 72 74, fax. 084 616 72 53
  REGON: 95043601200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Żdanowie w latach 2012 - 2014 w ramach projektu Z psedskola do szkoły realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie w zakresie dożywianie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Żdanowie w latach 2012 - 2014 Wykonanie tego zadania obejmuje: - przygotowanie posiłków z własnych produktów żywnościowych - produkty żywieniowe muszą byś świeże, posiłki muszą posiadać wymaganą kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej oraz sanitarnej dla żywienia zbiorowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dowóz posiłków do punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Żdanowie w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną; - transport posiłków w atestowanych termosach, gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury, w wyznaczonych poniżej godzinach. - posiłki będą wydawane w naczyniach jednorazowego użytku, dostarczanych przez wykonawcę, Okresem realizacji powyższego zadania są: Dni funkcjonowania placówki (w okresie od dnia 01.09.2012 do 31.07.2013 r. i od 01.09.2013 r. do dnia 31.07.2014 r. - w okresie ferii świątecznych, zimowych i wakacji ilość posiłków może ulec zmianie, w tym okresie należy dostarczać posiłki zgodnie z zamówieniem ustnym pracownika punktu przedszkolnego ). Posiłki wydawane będą w godzinach: - śniadania do godziny 8:30 - obiad ( zupa, II danie, ) do godziny 12:00 - podwieczorek do godziny 15:00 Do każdego posiłku ma być dostarczony sok i owoc. Ilość dożywianych dzieci - 20, Liczba dzieci może być weryfikowana do godziny 9.00 każdego dnia. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni żywieniowych i dostarczany do pracownika stołówki punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Żdanowie z wyprzedzeniem 2 dniowym. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu dwóch tygodni. Posiłki przeznaczone są dla dzieci w wieku 4 - 5 lat, co należy uwzględnić przy doborze potraw i sposobie przygotowania. Minimalne wartości kaloryczne: - przy wyżywieniu całodziennym min. 1300 kcal - 1300g W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. Po zakończeniu wydawania posiłków Wykonawca sprząta wszelkie pozostałe odpady i nieczystości, a w pomieszczeniu pozostawia porządek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mbnet.pl/zamosc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf