Modernizacja drogi gminnej nr 107131 L na odcinku od 2 + 177 do km 1 + 777 w miejscowości Bystrzyca Nowa


Gmina Strzyżewice ogłasza przetarg

 • Adres: 23-107 Strzyżewice,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5666025 , fax. 081 5666025
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzyżewice
  23-107 Strzyżewice, woj. lubelskie
  tel. 081 5666025, fax. 081 5666025
  REGON: 43101986200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 107131 L na odcinku od 2 + 177 do km 1 + 777 w miejscowości Bystrzyca Nowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 107131L na odcinku od km 2+177 do km 1+777 polegająca na wykonaniu następujących robót: 1) roboty przygotowawcze pomiarowe, 2) roboty ziemne 3) obustronne utwardzenie poboczy kruszywem na szerokości 75 cm, 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 12 cm po zagęszczeniu, 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm po zagęszczeniu, 6) wykonanie nawierzchni gr. 2 cm - warstwa wiążąca i 4 cm - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych, szer. różna, 7) wykonanie zjazdów na posesje z przepustami o śr. 40 cm (w kosztach nie należy uwzględniać kosztu rur) 8) roboty wykończeniowe 9) oznakowanie pionowe i poziome Szczegółowy opis robót określają przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz projekt budowlano - wykonawczy stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu prowadzenia robót. Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające następującym wymogom: a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polski Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajową specyfikacja techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami. d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, z zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. Przejęcie placu budowy przez wykonawcę powinno nastąpić najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia robót. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Ponadto: 1) Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania powstałych odpadów jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt.22 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251 z p. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej. 2) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy , b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, c) nadzór nad mieniem, d) utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót, e) natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, f) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, g) czynny udział w odbiorach. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony przedmiar należy traktować informacyjnie, Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony w dokumentacji przetargowej zasygnalizowany w przedmiarach robót. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w związku z tym zaleca się, aby wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzyzewice.ebip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf