Odtworzenie stawu w Starym Wylezinie; budowie rowu odwadniającego w Pękoszewie; wymianie przepustu pod drogą lokalną w Nowym Wylezinie; remoncie schodów i budowie chodnika przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli.


Gmina Kowiesy ogłasza przetarg

 • Adres: 96-111 Kowiesy, Kowiesy 85
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8317081 , fax. 046 8317036
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowiesy
  Kowiesy 85 85
  96-111 Kowiesy, woj. łódzkie
  tel. 046 8317081, fax. 046 8317036
  REGON: 75014829400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowiesy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie stawu w Starym Wylezinie; budowie rowu odwadniającego w Pękoszewie; wymianie przepustu pod drogą lokalną w Nowym Wylezinie; remoncie schodów i budowie chodnika przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I.- odtworzenie stawu w Starym Wylezinie.Zakres robót: oczyszczenie terenu z zakrzaczeń; odmulenie dna rowu i dna stawu; przebudowa przepustu; udrożnienie przepustu pod drogą gminną. Część II. Zadanie I: przebudowa drogi gminnej Nr 115152E - wykonanie rowu odwadniającego w Pękoszewie.Projektowany rów odwadniający o dł. 179,0 m w granicach pasa drogowego.Zadanie II: wymiana przepustu w koronie drogi lokalnej w Nowym Wylezinie. Lokalizacja: Nowy Wylezin, droga gruntowa utwardzona destruktem bitumicznym, nr ew.111.Przepust do wymiany znajduje się w ciągu rowu melioracyjnego. Nowy przepust ?600 mm, dł. 5,0 m, żelbetowy, ułożony na ławie betonowej (beton B-25), wlot i wylot przepustu zakończone elementami prefabrykowanymi. Po zakończonym montażu przepustu należy, na odcinku prowadzonych robót, wykonać podbudowę i nawierzchnię drogi. Zadanie III: remont schodów i budowa chodnika przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli.Roboty rozbiórkowe - skucie chodnika betonowego i nierówności podestu schodów.Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych; wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa cegiełka gr.6 cm. znajduje się na terenie szkoły i stanowi własność Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 700,00 zł. (słownie: siedemset zł. 00/100) - część I; 500,00 zł. (słownie: pięćset zł. 00/100) - część II.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kowiesy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf