Dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko


Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6854571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6854571, fax. 044 6854513, 6854521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl,
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, transport i dostarczenie przedmiotu zamówienia do poszczególnych szkół: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 adres: ul. Dąbrowskiej 27, Radomsko 2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 adres:ul. Narutowicza 207, Radomsko 3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 adres: ul. Reja 81, Radomsko 4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 1 adres: ul. Piastowska 17, Radomsko 5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 2 adres: ul. Piłsudskiego 22, Radomsko 6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 adres: ul. Szkolna 4, Radomsko 7) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 4 adres: ul. Świętej Jadwigi Królowej 20, Radomsko 8) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 5 adres: ul. Rolna 65, Radomsko 9) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 6 adres: ul. Makuszyńskiego 25, Radomsko 10) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 7 adres: ul. 11 Listopada 16, Radomsko w ilościach z podziałem na poszczególne produkty dla każdej ze szkół. 3. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. 4. Dostarczone produkty muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych, zgodnych z aktualnymi normami. 5. Zamawiający wymaga dostaw produktów o właściwych pod względem jakości standardach, bez wad i bez uszkodzeń mechanicznych. 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone egzemplarze nie spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je na inne spełniające te wymogi. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. 8. Przedmiotowe zamówienie stanowi jedną z części zamówienia na dostawy książek, materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf