ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ USŁUGI OCHRONY wraz z monitoringiem


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6529639 , fax. 042 6528620
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Aleksandrowska 159 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6529639, fax. 042 6528620
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria-lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ USŁUGI OCHRONY wraz z monitoringiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony wraz z monitoringiem w zakres której wchodzi ochrona obiektów Zamawiającego realizowana w formie: A. - ochrony szpitala przez pracowników Wykonawcy w systemie posterunków stałych i patroli objazdowych i obchodowych terenu w godzinach: 7.00-15.00 - 1-osobowy posterunek stały- portiernia główna szpitala w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy obsługa centrali telefonicznej - sob., niedz.,święta- i inne wolne z uwzględnieniem urlopu i innych nieprzewidzianych dni wolnych pracownika centrali telefonicznej - zwolnienie chorobowe o której Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego- 15:00 -7.00 dnia następnego -1-osobowy posterunek stały - portiernia główna szpitala oraz obsługa centrali w dni robocze i wolne od pracy - sob., niedz., święta- - zainstalowania szlabanu we wjeździe głównym do szpitala na ul. Aleksandrowska 159 z możliwością otwierania z portierni . B. - monitoring polegający na : 1. Zainstalowanie nadajników sygnału, utrzymujących łączność lokalnego systemu alarmowego z centralą monitorowania Wykonawcy a. zaprogramowanie systemu alarmowego, b. sprawdzanie poprawności działania czujek, c. przekazanie na piśmie Zamawiającemu kodów serwisowych. d. zamontowanie czujek napadowych - 2 lokalizacje na terenie szpitala- 2. Stałym dozorze i monitorowaniu sygnałów alarmowych gromadzonych i przetwarzanych w lokalnym systemie alarmowym zamontowanym w obiektach Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z treścią ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia Dz.U.Nr 145 poz.1221 z 2005r .Realizacja usługi polega na podejmowaniu interwencji na otrzymany sygnał przez a. ujęcie ewentualnego sprawcy przestępstwa i oddanie go w ręce Policji, a także zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zleceniodawcy; b. w przypadku zbiorowego napadu rabunkowego Zleceniobiorca podejmuje wszelkie mieszczące się w granicach prawa działania zmierzające do eliminacji zagrożeń oraz współdziałanie z Policją. 3. Patrol Interwencyjny wyposażony w środki przymusu bezpośredniego : a. po godzinie 15:05 oraz w dni wolne od pracy całą dobę - natychmiastowa tj. w czasie maksymalnie do 10 minut -obiekt bez obsługi - b. do godziny 15:05 - po potwierdzeniu telefonicznym lub natychmiastowa tj. w czasie do 10 minut w przypadku braku potwierdzenia. 4. Kontrolach prewencyjnych obiektu - teren Spec. Psych ZOZ -wykonywane przez Patrol Interwencyjny, dokonujący sprawdzania stanu zabezpieczenia - patrole obchodowe i objazdowe terenu -minimum 4-5 patroli na dobę w różnych zmiennych godzinach- ze szczególnie wzmożoną ochrona w godz. 20.00-6.00 w sezonie wiosenno- letnim oraz w godz; 18:00-6:00 w sezonie jesienno-zimowym, we wszystkie dni tygodnia. 5. Podejmowanie interwencji przez Patrol Interwencyjny po otrzymaniu sygnału z 2 identyfikowalnych sygnalizatorów napadu rozmieszczonych na terenie Szpitala, w godzinach od 20.00 do 6.00 - maksymalnie do 10 minut, w godzinach od 06.00 do 20.00 czas reakcji może ulec przedłużeniu do 15 minut , przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz powiadomienie lub w razie konieczności wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 6. Zapewnieniu prawidłowej eksploatacji lokalnego systemu alarmowego należącego do Zamawiającego poprzez konserwację i naprawy w miejscach zainstalowania systemu alarmowego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Aktualizacji oprogramowania lokalnego systemu alarmowego na pisemne polecenie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy Obowiązki pracownika ochrony oraz Wykonawcy szczegółowo określa zał nr 5 do SIWZ- Projekt umowy Miejsce realizacji zamówienia: - Szpital im. J. Babińskiego Łódź, ul. Aleksandrowska159 - Poradnie - Łódź ul. Sieradzka 11 Łódź ul. Lniana 3 Uwaga: Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów stanowiących przedmiot ochrony. Przewidywana szacunkowa ilość roboczogodzin przyjmując 31-dniowy miesiąc pracy w tym 22 dni robocze w skali miesiąca - 960 rbh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psychiatria-lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf