Oddymianie klatki schodowej z jej przebudową w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Starachowicach.


Przedszkole Miejskie Nr 6 w Starachowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Świętej Barbary 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 274 79 69
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie Nr 6 w Starachowicach
  ul. Świętej Barbary 4 4
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 274 79 69
  REGON: 29001486200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedszkole

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oddymianie klatki schodowej z jej przebudową w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Starachowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową klatki schodowej oraz budową systemu oddymiania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Starachowicach wg dokumentacji budowlanej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przekazanej przez Zamawiającego wraz z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starachowice.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf