Synchronizacja sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędną przebudową


Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3621569 (70) wew. 802, 822 , fax. 041 3621680
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Prendowskiej 7 7
  25-384 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3621569 (70) wew. 802, 822, fax. 041 3621680
  REGON: 29081136300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Synchronizacja sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędną przebudową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Synchronizacja sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędną przebudową. Polegająca na: - opracowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu zawierającego koordynację sygnalizacji świetlnej na 8 skrzyżowaniach; - opracowaniu projektu doposażenia istniejących sterowników w niezbędne moduły umożliwiające wdrożenie nowych programów i koordynacji wraz z ich montażem; - przeprogramowanie sterowników i uruchomienie nowych koordynowanych programów sygnalizacji świetlnej; - opracowaniu projektów budowlano - wykonawczych odcinków kanalizacji światłowodowej pomiędzy studniami kablowymi projektowanymi w ramach zadania inwestycyjnego e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej a istniejącymi sterownikami sygnalizacji świetlnej; - opracowaniu projektów budowlano - wykonawczych odcinków kanalizacji światłowodowej pomiędzy istniejącymi sterownikami sygnalizacji świetlnej wraz z ich budowa; - opracowaniu, zatwierdzeniu i wdrożeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania inwestycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 325623003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf