Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Wodzisław w 2012 roku dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej


Gmina Wodzisław ogłasza przetarg

 • Adres: 28-330 Wodzisław, ul. Krakowska 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3806118 , fax. 041 3806118
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wodzisław
  ul. Krakowska 6 6
  28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3806118, fax. 041 3806118
  REGON: 29101085000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Wodzisław w 2012 roku dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Wodzisław w 2012 roku dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław w miejscowości Wodzisław i Świątniki. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław. Zakres robót: 1) wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Pińczowskiej i Żeromskiego w Wodzisławiu 2) wykonanie kanałów sanitarnych K-6, K-6.1, K-7, K-9, K-11, K-11.1, K-12 w Wodzisławiu 3) wykonanie kanałów sanitarnych K-10, K-10.1, K-10.2, kanału kanalizacji ciśnieniowej w Świątnikach oraz przydomowych przepompowni ścieków 4) wykonanie wymiany sieci wodociągowej w ulicy Pińczowskiej, Żeromskiego i Św. Marcina w Wodzisławiu Zadanie 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu Etap I - płyta rynku. Zakres robót: 1) wykonanie robót rozbiórkowych 2) budowa chodników i nawierzchni płyty rynku, pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów terenowych wraz z murkami, podestu pod fontannę oraz opaski żwirowej, przeniesienie pomnika 3) wykonanie przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, przeniesienie i regulacja przykanalików kanalizacji deszczowej 4) regulacja lamp parkowych i zabezpieczenie skrzynek oświetlenia ulicznego 5) zabezpieczenie skarp w formie kwietników z gazonów betonowych 6) montaż elementów małej architektury i nasadzenie zieleni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą. 3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Składając ofertę na zadanie 1 - 600,00 zł., słownie: sześćset złotych, 00/100. Składając ofertę na zadanie 2 - 400,00 zł., słownie: czterysta złotych, 00/100. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium na przetarg - Nadzór inwestorski 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 10. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 12. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1 - 4a ustawy Pzp. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodzislaw.niuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf