Dostawa wyrobów rymarskich z trwałym oznakowaniem, przeznaczonych do promocji logo pn. Pogodne Suwałki


Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5628000 , fax. 087 5628098
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5628000, fax. 087 5628098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów rymarskich z trwałym oznakowaniem, przeznaczonych do promocji logo pn. Pogodne Suwałki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. Wykonawca zobowiązany jest w sposób trwały oznaczyć (wytłoczyć) logotypami: Pogodne Suwałki oraz Trans in Form, Programu Regionu Morza Bałtyckiego oraz logo Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wszystkie produkty objęte dostawą. Wzór logotypów wraz z informacją o ich wymiarach zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian we wzorze trwałego oznakowania przedmiotu umowy, w szczególności gdy proponowany wariant oznakowania nie będzie wystarczająco czytelny. Oferowane przedmioty muszą być nowe i spełniać parametry określone w SIWZ, każdy produkt musi być zapakowany w tekturowe pudełko. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazywać na wyrób, materiał lub element, które powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w w.w załączniku. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty. Projekt Trans In Form jest współfinansowany ze środków UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 189100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf