Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi


Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-532 Łódź, ul. ks. I.J. Skorupki 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ul. ks. I.J. Skorupki 21 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi. Zakres czynności w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, w szczególności: a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót budowlanych, 2. prowadzenie wszystkich spraw formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem oraz wprowadzeniem Wykonawcy robót na teren budowy i zakończeniem robót, 3. pełnienie czynności kontrolnych i nadzorczych wobec Wykonawcy robót, 4. kontrolowanie przestrzegania zgodności jakości, kosztów i terminów realizowanych robót z dokumentacją, STWiOR i warunkami technicznymi, 5. potwierdzanie zakresu wykonanych robot oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 6. dokonywanie odbiorów robót na każdym ich etapie, 7. sprawdzanie i weryfikacja faktur Wykonawcy robót, 8. dokonanie odbioru w ostatnim dniu upływu terminu gwarancji i rękojmi, ustalonego w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, 9. wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu wyegzekwowania usunięcia wad, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych na roboty budowlane. Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi obejmuje: 1. prace przygotowawcze - usunięcie elementów nie harmonizujących z kompozycją fasady: kabli, reklam, krat z okien parteru, nawarstwień malarskich i luźnych fragmentów tynków, 2. rozbiórkę komina nad sala gimnastyczną, 3. naprawę nadproży i zarysowań ścian, 4. oczyszczenie i naprawę tynków, 5. oczyszczenie i uzupełnienie detalu architektonicznego i profili ciągnionych, 6. odtworzenie waz na attyce oraz napisu nad oknami sali gimnastycznej , 7. remont balkonów, 8. częściową renowacja i odtworzenie krat okiennych, 9. wykonanie daszków nad drzwiami do pomieszczeń kuchennych, 10. remont studni przy oknach piwnic, 11. wykonanie nowej opaski wokół budynku, 12. remont stalowych drzwi piwnicznych, 13. renowację i częściowe odtworzenie drzwi zewnętrznych 14. remont i przebudowę schodów zewnętrznych, 15. wymianę obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, ogniomurów, rynien i rur spustowych, 16. prace malarskie elewacji, 17. wymianę stolarki okiennej, drzwi balkonowych i parapetów, 18. wymianę oświetlenia nad drzwiami wejściowymi, 19. częściową wymianę instalacji odgromowej, 20. montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w: 1. Projekcie budowlanym remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi opracowanym przez Biuro Budownictwa, 95 - 020 Stróża, ul. Tenisowa 34 w grudniu 2011 r. 2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Przedmiarze robót. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16.08.2014 r. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trzech etapach: a) I etap: - rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy, - zakończenie - do dnia 31.12.2012 r. b) II etap: - rozpoczęcie realizacji II etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2013, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok. - zakończenie - do dnia 31.12.2013 r. c) III etap: - rozpoczęcie realizacji III etapu umowy nastąpi pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2014, o czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę w terminie do 2 miesięcy od daty uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok. - zakończenie - do dnia 16.08.2014 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf