Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wolborzu ul. Sportowa 7 .


Gmina Wolbórz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6164251 , fax. 44 6164241
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbórz
  Pl. Jagiełły 28 28
  97-320 Wolbórz, woj. łódzkie
  tel. 44 6164251, fax. 44 6164241
  REGON: 59064785900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolborz.ugm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wolborzu ul. Sportowa 7 .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Wolborzu ul. Sportowa 7 Zakres robót obejmuje branże : 1 budowlaną;- roboty dekarskie; wymianę pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich oraz rynien,- wykonanie ścianki działowej wraz z drzwiami, - remont schodów i wejścia do budynku kostką betonową,2 elektryczną ;- wykonanie instalacji odgromowej 3. Miejsce realizacji zamówienia Wolbórz ul. Sportowa 7Szczegółowy opis zamówienia zawiera S T W i O R przedmiary robót, Zamawiający zaleca aby oferenci przed dokonaniem wyceny dokonali oględzin obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolborz.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf