Dostawa baterii żelowych


Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-940 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 134
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 360 39 00 , fax. 71 364 00 99
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 134 134
  50-940 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 360 39 00, fax. 71 364 00 99
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa baterii żelowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest dostawa i montaż - instalacja baterii żelowych wyprodukowanych w 2012 r. na potrzeby jednostek PP S.A.obsługiwanych przez Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz utylizacja baterii obecnie zainstalowanych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 314000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf