Modernizacja drogi gminnej Turowiec - Wólka Putnowicka - Putnowice Wielkie Nr 105027L od km 1+700 do km 2+000 w miejscowości Wólka Putnowicka


Gmina Wojsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 22-120 Wojsławice, ul. Rynek 20B
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5669102 , fax. 082 5669102
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojsławice
  ul. Rynek 20B 20B
  22-120 Wojsławice, woj. lubelskie
  tel. 082 5669102, fax. 082 5669102
  REGON: 11019798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojslawice.bip.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej Turowiec - Wólka Putnowicka - Putnowice Wielkie Nr 105027L od km 1+700 do km 2+000 w miejscowości Wólka Putnowicka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej nr 105027L w miejscowości Wólka Putnowicka o długości 300 m. Zakres robót obejmuje: 1. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo-żwirowych o grubości 5 cm na powierzchni 1050 m2. 3 Wzmocnienie poboczy z niesortu kamiennego 0-31,5 mm o grubości 10 cm na pow. 450 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100 gr). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wojsławicach Nr 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Wojsławicach w sekretariacie pok. nr 1 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wojslawice.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf