Roboty konserwacyjno - remontowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 na odcinku Rogalów - Celejów od km 31+625 do km 37+602 (na czterech odcinkach drogi)


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Składowa 1A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863163, 8864103 , fax. 081 8863163
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
  ul. Składowa 1A 1A
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863163, 8864103, fax. 081 8863163
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwacyjno - remontowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 na odcinku Rogalów - Celejów od km 31+625 do km 37+602 (na czterech odcinkach drogi)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres robót wchodzą roboty budowlane obejmujące renowację rowów oraz montaż przepustów pod zjazdami na niżej wymienionych odcinkach drogi woj. nr 830: a. Odcinek w m. Rogalów od km 31+625 do km 31+825, o długości 0,200 km, strona prawa, wraz z 3 szt. zjazdów, b. Odcinek w m. Celejów od km 35+440 do km 35+760, o długości 0,320 km, strona prawa, wraz z 7 szt. zjazdów, c. Odcinek w m. Celejów od km 36+475 do km 37+237, o długości 0,762 km, strona prawa, wraz z 16 szt. zjazdów, d. Odcinek w m. Celejów od km 37+390 do km 37+602, o długości 0,212 km, strona prawa, bez przepustów. 2. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiącym część pomocniczą w określeniu ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalania Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu wykonawczego oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Dyrektora ZDW w Lublinie. 4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 5. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstałymi trakcie realizacji zamówienia zgodnie z ustawami: 1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zmian) 2) o odpadach ( Dz. U nr 185 z 2010 poz. 1243 z późn. zmian) poprzez przedstawienie Zamawiającemu posiadanych zezwoleń lub umów z firmami właściwymi miejscowo zajmującymi się odbiorem i transportem odpadów oraz dostarczenia przed odbiorem ostatecznym dokumentu/ów przekazania odpadu/ów powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową oraz przedstawienia ich Zamawiającemu. 7. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi 2 lata od daty odbioru ostatecznego. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie remontu przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 233 016,40 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00-100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. o.Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf