Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2012/2013 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Parczewie


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3542314 , fax. 083 3541694
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
  ul. Wojska Polskiego 21 21
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3542314, fax. 083 3541694
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2012/2013 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Parczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2012/2013 przy drogach wojewódzkich na terenie działania: a) Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie w ilości 12,9 km - ZADANIE NR 1; b) Obwodu Drogowego Nr 2 w Ostrowie Lubelskim w ilości 7,1 km - ZADANIE NR 2. 2. Szczegółową lokalizację usług określa załączony Wykaz miejsc zawiewanych i lokalizacji zasłon przeciwśnieżnych. 3. Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną, w sposób gwarantujący należytą jakość. 4. Wykonawca przystąpi do realizacji usług (tj. ustawienia zasłon przed sezonem oraz ich zdjęcia po zakończeniu sezonu zimowego) po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z opisem poszczególnych zadań. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie przedmiotowych usług przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu innego niż określone w ST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST. 9. Wartość zamówienia 68.700,00 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ebip.lublin.pl/zdw
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf