KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI - WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ, OCIEPLENIE ŚCIAN


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 684 15 68/69 , fax. 42 684 41 93
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego
  ul. Sosnowa 9 9
  93-102 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 684 15 68/69, fax. 42 684 41 93
  REGON: 00027830400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sosnowa.univa.website.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI - WYMIANA STOLARKI BUDOWLANEJ, OCIEPLENIE ŚCIAN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których celem jest kompleksowa termomodernizacja budynków przeznaczonych na działalność statutową Zamawiającego, wschodzących w skład kompleksu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi w zakresie wymiany stolarki budowlanej oraz ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie stanowi element projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 - ochrona powietrza. 2. Prace budowlane w szczególności obejmują: 2.1. Roboty rozbiórkowe a). Zdemontowanie istniejących obróbek blacharskich, parapetów okiennych. b). Zdemontowanie instalacji odgromowej, opraw oświetleniowych, kamer, tabliczek informacyjnych. c). Rozebranie istniejących nawierzchni betonowych i asfaltowych wokół budynku w pasie szerokości 1,0 m (poza miejscami występowania studzienek doświetlających). d). Skucie gzymsu nad cokołem, opaski pod gzymsem wieńczącym budynku nr 2. e). Rozebranie wskazanych studzienek doświetlających w obu budynkach. f). Rozebranie schodów betonowych prowadzących do piwnicy zlokalizowanej na elewacji północnej budynku nr 2. g). Zdemontowanie krat okiennych, krat przykrywających studzienki doświetlające oraz balustrady. 2.2. Roboty montażowe: a). Ocieplenie ścian zewnętrznych. b). Ocieplenie ścian piwnicy. c). Ocieplenie cokołu. d). Wymiana okien i drzwi. e). Wymiana parapetów. f). Remont powierzchni nieocieplanych. g). Remont balustrad i krat. h). Remont studzienek doświetlających. i). Odtworzenie nawierzchni i wykonanie opaski. 2.3. Prace porządkowe i utylizacyjne. 3. Zakres prac szczegółowo określają: 1) Projekt budowlano - wykonawczy sporządzony przez Tomasza Wąsa - Pracownia Architektoniczna z Łodzi - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Łódź, ul. Sosnowa 9 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy (około 07.09.2012 roku) do dnia 30.06.2013 roku, z zastrzeżeniem etapowości prowadzenia robót, co jest uzależnione od wysokości środków finansowych, jakimi Zamawiający będzie dysponował w danym roku budżetowym. Wykonawca zobowiązany jest do zaakceptowania następującego harmonogramu prac: 1) w 2012 roku (do 15.12.2012 roku) - zakres prac odpowiadający kwocie ca 950.000,00 zł brutto, 2) w 2013 roku (do 30.06.2013 roku) - pozostała kwota kontraktu. 7. Zamawiający żąda, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił przede wszystkim następujący podział robót w poszczególnych latach realizacji: 1) 2012 rok - m.in. wymiana stolarki budowlanej 2) 2013 rok - pozostałe prace, w tym: ocieplenie ścian, roboty towarzyszące, pomiary i sprawdzenia oraz odbiory. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pozytywnych opinii (protokołów odbiorowych) z czynności odbiorowych dokonywanych przez instytucje i urzędy publiczne, bez których nie możliwe jest przeprowadzenie i zakończenie czynności odbiorowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 9. Realizacja przedmiotu zamówienia winna umożliwiać Zamawiającemu prowadzenie statutowej działalności. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w budynku Zamawiającego lub w jego otoczeniu. W przypadku występowania kolizji terminowych, Wykonawca zobowiązuje się do czasowego ograniczenia zakresu realizowanych robót lub zmniejszenia ich uciążliwości w sposób umożliwiający Zamawiającemu realizację statutowych obowiązków. 10. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), jednak nie częściej niż raz na miesiąc kalendarzowy do wysokości środków jakie Zamawiający będzie posiadał w planie finansowym, b) podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy, c) każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. e) postęp realizowanych przez Wykonawcę prac winien być dostosowany do możliwości finansowych Zamawiającego (szczególnie w 2012 roku); Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przez Wykonawcę prac w zakresie wykraczającym poza wysokość środków finansowych, którymi Zamawiający dysponuje w planie finansowym jednostki, nie mniej bez prawa dochodzenia od Zamawiającego wynagrodzenia, które zostanie uiszczone dopiero po uruchomieniu zabezpieczonych środków w planie finansowym Zamawiającego. 11. Główny kody CPV: 45.00.00.00-7 - roboty budowlane. Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 30.000,00 zł. na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sosnowa.univa.website.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf